Call for Papers 2018, tom 19 (4)

* wersja polska poniżej

Thematic issue “The future of culture organisation”

Editorial team:
Dr Małgorzata Ćwikła
Dr Waldemar Rapior

At the Museum of Digital Arts (MuDA) in Zurich, the subsequent exhibitions are curated by an online robot Hal 101, named so by its creators. Like a spider, it traverses the boundlessness of the Internet, using defined criteria to search for artists who are then invited to cooperate on the next exhibitions. Is this still just a creative experiment, or already the automation of work in the field of culture and the gradual erasure of curators as people responsible for the concepts of artistic activities in museums?

This particular case is an example of how artistic and organisational solutions that may one day become common are tested today. Due to the appearance of such models, we would like the upcoming thematic issue of “Zarządzanie w Kulturze” / “Culture Management” to discuss the topical subject of the future in the context of organising cultural activities. The growing number of interdisciplinary future studies indicates that the future is a vital factor in regulating human behaviour and shaping the institutional arrangement of countries, corporations, cooperatives, non-profit organisations, and other alternative initiatives. Our interests elaborated on in the upcoming issue are very broad and include the two perspectives: the active one, marked by a desire to take responsibility for the designing of the organisational and artistic landscape of tomorrow; and the passive one, which forces one to be strategically vigilant against and accommodate to the changes occurring in the surroundings. At the same time, we wish to organise future-related deliberations by putting emphasis on methodological and terminological solutions. We also cannot exclude considerations which dissociate from the questions about the future and document the current shape of organisations and culture.

Research perspectives may refer to the categories listed below or suggest other points of view:

 • strategies employed by cultural organisations in order to prepare themselves for the future;
 • the ability to manage the future;
 • artists, managers, and theoreticians as the creators of the organisational future;
 • how organisations understand the future—emergence of active and passive attitudes;
 • attempts at defining the future and the validity thereof—is it even possible to define the future?
 • categorisation: future of the organisation / organisation of the future; management of the future / the future of management;
 • methodological approaches in future studies—potential and limitations;
 • the designing of worlds—creative preparation methods for organising in the future;
 • expectations, fears, and hopes—cultural employees’ notions of their professional fate;
 • the symptoms of the future in the present—where do innovative ideas appear?
 • colonization of the future—who owns the future?
 • social inequalities of the future—the future of social inequalities;
 • a cultural policy sensitive to the future;
 • artificial intelligence in creative and organisational processes;
 • the future as part of collective ideas;
 • disappearing jobs in culture;
 • transformations of the audience;
 • organisational utopias as an introduction to change;
 • performativity of the process of managing future;
 • resistance to the future—sources; scientific and social grounds;
 • cultural tourism in the future—a catalogue of new opportunities;
 • creative industries of tomorrow;
 • innovative solutions for organisations, spectators, and artists.

 

Sample literature:

Bauman, Z., Bauman, I., Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2015), Management in a Liquid Modern World, Polity.

Hammershøj, L. G., (2015), Diagnosis of the times vs description of society, “Current Sociology”, Vol. 63, pp. 140–154.

Kelly, K. (2017), The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future, Penguin Books.

Levitas, R. (2013), Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society, Palgrave Macmillan.

Mackenzie Wright D.W. (2018), Terror park: A future theme park in 2100, “Futures”, Vol. 96, pp. 1-22.

Salazar, J. F., Sarah P., Irving A., Johannes Sjöberg. J., ed. (2017), Anthropologies and Futures: Researching Emerging and Uncertain Worlds, Bloomsbury Academic.

Susskind, R., Susskind, D. (2015), The Future of the Professions. How Technology Will Transform the Work of Human Experts, Oxford University Press.

Urry, J. (2016), What is the Future? Polity Press.

The deadline for the submission of papers in Polish or in English compliant with the publication standard in “Zarządzanie w Kulturze”: 20 July 2018. Contact e-mail address: czasopismo.zwk@uj.edu.pl


Numer tematyczny„Przyszłość w organizowaniu kultury”

Redakcja numeru:
Dr Małgorzata Ćwikła
Dr Waldemar Rapior

W Museum of Digital Arts (MUDA) w Zurychu kuratorem kolejnych wystaw jest robot internetowy. Hal 101, nazwany tak przez swoich twórców, przemierza jak pająk bezkresy internetu szukając na podstawie zdefiniowanych kryteriów artystów, którzy potem zapraszani są do współpracy przy kolejnych wystawach. Czy mamy tu do czynienia z twórczym eksperymentem, a może jest to już automatyzacja pracy w obszarze kultury i stopniowe wymazywanie kuratorów jako osób odpowiedzialnych za koncepcje działań artystycznych w muzeach?

Przypadek ten to przykład testowania rozwiązań artystyczno-organizacyjnych, które być może staną się za kilka lat standardem. W związku z pojawianiem się tego typu propozycji, w tym numerze tematycznym “Zarządzania w Kulturze” chcemy podjąć aktualnie dyskutowany wątek przyszłości i spojrzeć na niego w kontekście organizowania działalności kulturalnej. Coraz liczniejsze interdyscyplinarne studia nad przyszłością wskazują, że jest ona ważnym czynnikiem regulowania zachowań ludzkich i kształtowania aranżacji instytucjonalnej państw, korporacji, kooperatyw, organizacji nie nastawionych na zysk i innych inicjatyw o charakterze alternatywnym. Nasze zainteresowania w tym numerze definiujemy szeroko, włączając w obszar refleksji dwie perspektywy: czynną, związaną z chęcią brania odpowiedzialności za projektowanie krajobrazu organizacyjnego i artystycznego jutra oraz bierną, która wymusza strategiczną czujność na zmiany zachodzące w otoczeniu i dostosowywanie się do nich. Równocześnie chcemy uporządkować refleksje na temat przyszłości kładąc nacisk na rozwiązania metodologiczne i terminologiczne. Nie wykluczamy także rozważań dystansujących się wobec pytań o przyszłość, które dokumentują aktualną kondycję organizacji i kultury.

Ujęcia badawcze mogą odnosić się do wskazanych poniżej kategorii albo proponować inne perspektywy:

 • strategie przygotowywania się na przyszłość przez organizacje związane z kulturą;
 • możliwość zarządzania przyszłością;
 • artyści, menedżerowie i teoretycy jako twórcy organizacyjnej przyszłości;
 • rozumienie przyszłości przez organizacje - pojawianie się postaw aktywnych i biernych;
 • próby definicyjne i ich zasadność - czy przyszłość da się w ogóle nazwać?
 • kategoryzacja: przyszłość organizacji / organizacja przyszłości, zarządzanie przyszłością / przyszłość zarządzania;
 • podejścia metodologiczne w badaniu przyszłości - możliwości i ograniczenia;
 • projektowanie światów - twórcze metody w przygotowywaniu się na organizowanie w przyszłości;
 • oczekiwania, lęki, nadzieje - wyobrażenia losów zawodowych wśród pracowników kultury;
 • symptomy przyszłości w teraźniejszości - gdzie pojawiają się nowatorskie pomysły?
 • kolonizacja przyszłości - kto posiada przyszłość?
 • nierówności społeczne przyszłości - przyszłość nierówności społecznych;
 • polityka kulturalna wyczulona na przyszłość;
 • sztuczna inteligencja w procesach twórczych i organizacyjnych;
 • przyszłość jako część wyobrażeń zbiorowych;
 • znikające zawody w kulturze;
 • transformacje publiczność;
 • organizacyjne utopie jako wstęp do zmiany;
 • performatywność procesu zarządzania przyszłością;
 • opór wobec przyszłości - źródła, uzasadnienia naukowe i społeczne;
 • turystyka kulturowa w przyszłości - katalog nowych możliwości;
 • przemysły kreatywne jutra;
 • nowatorskie rozwiązania dla organizacji, widzów i artystów.

Przykładowa literatura:

Bauman, Z., Bauman, I., Kociatkiewicz, J., Kostera, M. (2017), Zarządzanie w płynnej nowoczesności, Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.

Hammershøj, L. G., (2015), Diagnosis of the times vs description of society, “Current Sociology”, Vol. 63, pp. 140–154.

Kulturo-futuro - publikacja podsumowująca konferencję „Kulturo-futuro. Poza granice wyobraźni” - program „Miasto przyszłości”, Europejska Stolica Kultury 2016.

Kelly, K. (2017), The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future, Penguin Books.

Levitas, R. (2013), Utopia as Method: The Imaginary Reconstitution of Society, Palgrave Macmillan.

Mackenzie D.W. (2018), Terror park: A future theme park in 2100, “Futures”, Vol. 96, pp. 1-22.

Salazar, J. F., Sarah P., Irving A., Johannes Sjöberg. J., ed. (2017), Anthropologies and Futures: Researching Emerging and Uncertain Worlds, Bloomsbury Academic.

Susskind, R., Susskind, D. (2015), The Future of the Professions. How Technology Will Transform the Work of Human Experts, Oxford University Press.

Teksty przygotowane na zamówienie Forum Przyszłości Kultury, które odbyło się 18-19.11.2017, http://forumprzyszloscikultury.pl/teksty.

Urry, J. (2016), What is the Future? Polity Press.

Termin nadsyłania artykułów w języku polski albo angielskim, zgodnych ze standardem publikacji

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.