Call for Papers 2020, tom 21 (2)

* wersja polska poniżej

Theme of the issue: They come and they go… On “transition” of the management in the theatre

Editors:
prof. dr hab. Małgorzata Leyko
dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak

The principles of theatres’ organisation as cultural institutions are governed by generally applicable legal regulations, which also indicate the appointment procedure of theatre management. However, these procedures applied in practice generate a lot of controversy in the theatre community. This phenomenon has inspired the editors of this issue to investigate the manner of changes on the position of theatre managing director. The theme of the conference, however, will not be limited to a discussion concerning the events that have occurred in Polish theatres in recent years. We would like to invite theatre researchers and experts in the field of cultural management to explore historically previous examples of comings/goings of theatre managing directors and to present procedures implemented in other countries. We would like the researchers and experts to focus on the management appointment procedure (imposed by the authorities or chosen by the theatre group), the ability to create own groups and repertoire program, or the necessity to “step into the predecessor’s shoes”. We are also interested in examples of “dismissal” of the leader by the group (e.g. Lech Raczak and Theatre of the Eighth Day); migrations of leaders between theatres (e.g. Zygmunt Hübner between Teatr Wybrzeże and Teatr Powszechny); as well as the problem of inheriting the group’s tradition after the leader’s death (e.g. Cricot, Akademia Ruchu). We will also welcome proposals concerning a different approach to this theme.

The deadline for articles written in Polish or English, consistent with the publishing guidelines of “Zarządzanie w Kulturze”, is February 15, 2020. Address for correspondence: czasopismo.zwk@uj.edu.pl. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/


Numer tematyczny:

Dyrektor przychodzi, dyrektor odchodzi… O sytuacjach „przejścia” w teatrze
 

Redakcja  numeru:
prof. dr hab. Małgorzata Leyko
dr hab. prof. UŁ Karolina Prykowska-Michalak

Zasady działalności teatrów jako instytucji kultury określają powszechnie obowiązujące podstawy prawne, które wskazują także tryb powoływania kierownictwa teatrów. Jednak procedury stosowane w praktyce niejednokrotnie budzą w środowisku teatralnym silne kontrowersje. Zjawisko to zainspirowało redaktorki do przyjrzenia się, w jaki sposób dokonywały się / dokonują się zmiany na stanowisku dyrektora teatru. Jednak problematyka konferencji nie będzie ograniczała się jedynie do komentowania wydarzeń w teatrach polskich z ostatnich lat. Zapraszamy badaczy teatru i specjalistów w zakresie zarządzania kulturą, aby przyjrzeli się także historycznie wcześniejszym przykładom przychodzenia / odchodzenia dyrektorów teatru oraz przedstawili procedury stosowane w innych krajach. Chciałybyśmy prosić o zwrócenie uwagi na tryb wyłaniania dyrektora (narzucony przez władze czy wybrany przez zespół), na możliwość budowania własnego zespołu i kreowanie programu repertuarowego bądź konieczność wejścia „w buty” poprzednika. Interesują nas także przypadki „wypierania” lidera przez zespół (np. Lech Raczak i Teatr Ósmego Dnia), wędrówki dyrektorów z teatru do teatru (np. Zygmunt Hübner między Teatrem Wybrzeże a Teatrem Powszechnym), a także problem spadkobierców tradycji zespołu po śmierci lidera (np. Cricot, Akademia Ruchu). Oczekujemy również na inne propozycje ujęcia tej tematyki.

 

Termin nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów zgodnych ze standardem publikacji w „Zarządzaniu w Kulturze”: 15.02.2020. Adres do korespondencji: czasopismo.zwk@uj.edu.pl. http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/