Call for Papers 2019, tom 20 (1)

* wersja polska poniżej

Thematic issue “Crowd – participation – culture”

Editorial team:
Dr hab. Małgorzata Kowalska
Dr Anna Pluszyńska

The concept of Web 2.0, promoting the idea of ​​openness, together with the associated participatory culture have resulted in the emergence of new management models marked by  partnership, community of resources, and global operations. The perception of the Internet user has changed dramatically. He/she ceased to be a mere passive recipient and became both a consumer and creator of content, goods, and services (Alvin Toffler has coined the term “prosumer”). The involvement of the virtual community got stronger with time, so when trying to define the phenomenon of the participatory cooperation of Internet users, scholars began to apply such terms as commons-based peer production (Yochai Benkler), collective intelligence (Pierre Lévy), wisdom of crowds (James Surowiecki), wikinomics (Don Topscott and Anthony Williams), and crowdsourcing, including crowdfunding.

On the one hand, utilizing the online potential of the crowd is perceived to be a forward-looking management concept; on the other hand—merely as a tool that supports this process. Regardless of the discrepancies in the approach to the concept itself, it is increasingly used, to a greater or lesser degree, in various types of business and cultural projects. The potential of the crowd is capitalized on by cultural institutions, non-governmental organisations operating in the field of culture, and the artists themselves. The last group uses this mechanism to finance their own ideas, but also to promote and distribute works of art, and even to encourage Internet users to participate in the creative part of projects. To many cultural institutions and non-profit organisations, financial limitations and often insufficient number of employees are serious obstacles to running projects by their own exertions. Since such institutions enjoy great social trust and support, they have extensive experience in cooperating with volunteers and seem naturally predestined to benefit from the above-described concept. Nevertheless, in order to separate a certain area of ​​activities from the entire organisation and address an open invitation to a frequently unidentified group of Internet users to obtain a certain value, the institution should have a certain set of specific skills and be able to make informed decisions, which translates into a specific way of thinking about the institution’s strategy, mission, and social role.

Due to the enormous popularity of participatory models of cooperation as well as the growing social trust in them, the editorial team of the peer-reviewed scientific journal “Zarządzanie w Kulturze” / “Culture Management” (B list of the Polish Ministry of Science and Higher Education, 14 points), devoted to the issues of management within creative activities, intends to prepare a thematic issue focusing on the subject of exploiting the online crowd’s potential in cultural activities. We strongly encourage you to submit papers presenting various ideas and practical solutions based on cooperation with the “online crowd” within the realm of cultural activities—from the search for creativity in Internet users, through the use of their knowledge and experience in solving specific problems and generating innovation, to the help in fundraising. We also urge you to take a critical look at the above-described concept. The scepticism of cultural institutions towards the model of participation is undoubtedly there. The model is demanding, and the desire to cooperate with the “online crowd” often inescapably leads to a shift in the institution-recipient relationship and forces both sides to display greater confidence.

While focusing on cultural activities, we wish to investigate the concept of wisdom of the crowd in the broad perspective. Therefore, we are particularly interested in papers oscillating around the following issues:

 • reasons and purpose of using the concept of crowd wisdom in cultural activities and the results of such cooperation;
 • potential of the gift economy;
 • political and socio-cultural aspects of cooperation with the crowd;
 • readiness to participate in projects involving the crowd;
 • nature of culture-related activities undertaken by Internet users;
 • process of implementing the concept of crowd wisdom in cultural institutions;
 • types of initiatives undertaken in cooperation with the crowd;
 • experiences in exploiting the online crowd’s potential;
 • main risk areas and challenges associated with cooperation with the crowd;
 • limitations related to the implementation of the concept of crowd wisdom in cultural institutions;
 • disadvantages of cooperation with the online crowd;
 • attitudes of decision-makers and employees of cultural institutions towards the concept of crowd wisdom;
 • legal restrictions related to the application of the crowd wisdom in the cultural sector.

 

Sample literature:

Benkler Y., The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale University Press 2007.

Brabham D. C., Crowdsourcing,Cambridge – Massachusetts 2013.

Brzozowska B. Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy, Wyd. UŁ, Łódź 2017.

Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, Wyd. UJ, Kraków 2018.

Crowdsourcing our Cultural Heritage, ed. by. M. Ridge, Farnham – Surrey 2014.

Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek, pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice 2013.

Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

Kowalska M., Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

Lévy P., Collective intelligence: mankind’s emerging world in cyberspace, Cambridge, 1994.

Ludzis-Tudorov A.,Pojęcie crowdsourcingu w dyskursie. Pomiędzy kulturą a technologią, „NEWSFix Magazine” [online] 19.05.2011.

Surowiecki J, The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations, New York 2004.

Tapscott D., Wiliams A.D., Wikinomics, Atlantic Books 2008.

Tapscott D., Williams A.D., MacroWikinomics. Rebooting business and the world,Portfolio, 2010.

Toffler A., The Third Wave, Bantam 1984.

The deadline for the submission of papers in English or in Polish compliant with the publication standard in “Zarządzanie w Kulturze”: 30 September 2018. Contact e-mail address: czasopismo.zwk@uj.edu.pl.

 


Numer tematyczny „Tłum – partycypacja – kultura”

Redakcja numeru:
Dr hab. Małgorzata Kowalska
Dr Anna Pluszyńska

Rozwój koncepcji Web 2.0, promującej idee otwartości, a także związana z nim kultura partycypacji spowodowały powstanie nowych modeli zarządzania, cechujących się partnerstwem, wspólnotą zasobów i działalnością na globalną skalę. Zdecydowanej zmianie uległo postrzeganie użytkownika internetu, który przestał być jedynie biernym odbiorcą, a stał się jednocześnie konsumentem i kreatorem treści, dóbr i usług (Alvin Toffler określił go mianem „prosumenta”). Zaangażowanie wirtualnej społeczności przybierało z czasem na sile, dlatego próbując zdefiniować zjawisko partycypacyjnej współpracy internautów zaczęto używać m.in. terminów: produkcji partnerskiej (Yochai Benkler), zbiorowej inteligencji (Pierre Lévy), mądrości tłumu (James Surowiecki), wikinomii (Don Topscott i Anthony Williams) czy crowdsourcingu, w tym crowdfundingu.

Wykorzystanie potencjału internetowego tłumu postrzegane jest z jednej strony jako perspektywiczna koncepcja zarządzania, z drugiej – zaledwie jako narzędzie wspomagające ten proces. Niezależnie od różnic w podejściu do samej koncepcji, coraz częściej wykorzystywana jest ona w mniejszym lub większym stopniu w różnego rodzaju projektach nie tylko o charakterze biznesowym, ale również kulturalnym. Z potencjału tłumu korzystają bowiem zarówno instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury, jak i sami twórcy. Ci ostatni wykorzystują ten mechanizm do finansowania własnych pomysłów, ale także promowania i dystrybucji twórczości, a nawet zachęcania internautów do współuczestniczenia w twórczej części projektu. Ograniczenia finansowe oraz często niewystarczająca liczba pracowników są dla wielu instytucji kultury oraz organizacji non-profit przeszkodą do uruchamiania projektów własnymi siłami. Ponieważ instytucje te cieszą się dużym zaufaniem i poparciem społecznym – dysponują bogatym doświadczeniem we współpracy z wolontariuszami, wydają się naturalnie predestynowane do wykorzystania opisywanej koncepcji. Wydzielenie z organizacji pewnego obszaru działalności i skierowanie otwartego zaproszenia do często niezidentyfikowanej grupy internautów w celu pozyskania określonej wartości wymaga jednak od instytucji pewnych kompetencji, podejmowania świadomych decyzji, a to przekłada się na sposób myślenia o strategii instytucji, jej misji i roli społecznej.

W związku z dużą popularnością partycypacyjnych modeli współpracy, a także ich coraz większym zaufaniem społecznym, redakcja recenzowanego czasopisma naukowego „Zarządzanie w kulturze” (lista B MNiSW – 14 punktów), które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej, zamierza przygotować zeszyt tematyczny poświęcony problematyce wykorzystywania potencjału internetowego tłumu w działalności kulturalnej. Zachęcamy do nadsyłania tekstów prezentujących różne idee i rozwiązania praktyczne wykorzystujące współpracę z „internetowym tłumem” w działalności kulturalnej – począwszy od poszukiwania pokładów kreatywności u internautów, poprzez wykorzystywanie ich wiedzy i doświadczenia w rozwiązywaniu konkretnych problemów i generowaniu innowacji, aż po pomoc w pozyskiwaniu funduszy. Zachęcamy także do krytycznego spojrzenia na opisywaną koncepcję. Sceptycyzm instytucji kultury do modelu partycypacji bez wątpienia istnieje. Model ten jest wymagający, a chęć współpracy z „internetowym tłumem” często zmusza do zmiany relacji instytucji ze swoimi odbiorcami i wykazania się większym zaufaniem.

Koncentrując się na działalności kulturalnej, pragniemy spojrzeć na koncepcję mądrości tłumu w szerokiej perspektywie. Dlatego szczególnie interesują nas artykuły, których tematyka oscylować będzie wokół następujących zagadnień:

 • przesłanki i cel wykorzystania koncepcji mądrości tłumu w działalności kulturalnej oraz rezultaty takiej współpracy;
 • potencjał ekonomii daru;
 • aspekty polityczne i społeczno-kulturowe współpracy z tłumem;
 • gotowość do udziału w projektach angażujących tłum;
 • charakter podejmowanej przez internautów aktywności w działalności kulturalnej;
 • proces wdrożenia koncepcji mądrości tłumu w instytucjach kultury;
 • rodzaje inicjatyw realizowanych we współpracy z tłumem;
 • doświadczenia w wykorzystywaniu potencjału internetowego tłumu;
 • główne obszary ryzyka i wyzwania związane ze współpracą z tłumem;
 • ograniczenia związane z wdrażaniem koncepcji mądrości tłumu w instytucjach kultury;
 • negatywne aspekty współpracy z internetowym tłumem;
 • podejście osób decyzyjnych i pracowników instytucji kultury do koncepcji mądrości tłumu;
 • ograniczenia prawne związane z zastosowaniem koncepcji mądrości tłumu w sektorze kulturalnym.

 

Przykładowa literatura:

Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, tłum. R. Próchniak, Warszawa 2008.

Brabham D. C., Crowdsourcing,Cambridge – Massachusetts 2013.

Brzozowska B. Miejskie tłumy. Miasto i wspólnotowość w dobie sieciowej współpracy, Wyd. UŁ, Łódź 2017.

Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska, A. Szopa, Wyd. UJ, Kraków 2018.

Crowdsourcing our Cultural Heritage, ed. by. M. Ridge, Farnham – Surrey 2014.

Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek,pod red. J. Kasprzyckiego-Rosikonia i J. Piątkowskiego, Gliwice cop. 2013.

Hofmokl J., Internet jako nowe dobro wspólne, Warszawa 2009.

Kowalska M., Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa 2015.

Lévy P., Collective intelligence: mankind’s emerging world in cyberspace, Cambridge 1994.

Ludzis-Tudorov A., Pojęcie crowdsourcingu w dyskursie. Pomiędzy kulturą a technologią. „NEWSFix Magazine” [online] 19.05.2011.

Surowiecki J, The wisdom of crowds: why the many are smarter than the few and how collective wisdom shapes business, economies, societies, and nations, New York 2004.

Tapscott D., Wiliams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko,Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Tapscott D., Williams A.D., MacroWikinomics. Rebooting business and the world, Portfolio 2010.

Toffler A., Trzecia fala, polskie wydanie, tłum. E. Woydyłło, M. Kłobukowski, Poznań 2006.

Zwrot cyfrowy w humanistyce, pod red. A. Radomskiego, R. Bomby, Lublin 2013.

Termin nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów zgodnych ze standardem publikacji w „Zarządzaniu w Kulturze”: 30.09.2018. Adres do korespondencji: czasopismo.zwk@uj.edu.pl.

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.