Call for Papers 2020, tom 21 (1)

* wersja polska poniżej

Thematic issue “Money in culture”

Editorial team:
Dr hab. Kamil Zawadzki
Dr Katarzyna Kopeć


When asked about the three things necessary to wage war, Gian Giacomo Trivulzio, an Italian condottiero who lived at the turn of the 15th and 16th centuries, replied: money, money, and money. These words, often attributed to Napoleon Bonaparte, perfectly illustrate the importance of the financial dimension of every human activity. The same applies to culture. It seems that culture and money belong to completely different areas and are even based on different systems of values. Culture stems from the sphere of human freedom, defies arbitrary definitions and evaluations; it cannot be decreed, planned, or measured. Compared to this, money appears to be a value that is both mundane and desirable, morally ambiguous (at least since Jesus’ statement about the camel and the eye of a needle), but at the same time one that overbearingly imposes an irrefutable belief about its own indispensability. The editorial team of Culture Management would like to examine the tension that occurs at the meeting of these two completely different but mutually complementary orders.

In the thematic issue of Culture Management, we wish to take up the topic of money in culture in the context of the role that finance plays in the sphere of culture. We define our interests very broadly, i.e. we plan to examine the phenomenon of money in culture from the organisational, economic, political, social, and cultural perspectives. Contributors are also welcome to reflect upon the financing of specific areas of culture and upon the impact of money on the current condition of culture.

Submitted articles may address the following issues or propose new research approaches:

 • money and values in culture – harmony or antagonism?
 • money and cultural policy – arguments for and against the financing of culture from public funds; the scope of and conditions for the financing of culture from public funds;
 • money and participation in culture – pricing strategies in culture; the discount policy; special offers
 • in culture; factors determining the behaviour of culture consumers;
 • money and culture creators – culture as a business, hobby, or true calling?
 • money and the art market – valuation of works of art; financial aspects of creating an art collection;
 • the phenomenon of consulting in the field of investing in art;
 • investment in culture on a local, regional, and global scale – an opportunity or a threat?
 • financialisation of culture;
 • political, economic, and social aspects of financing culture:
 • mechanisms for financing culture: financing from the budget and from outside the budget, direct and
 • indirect financing (potential, correlation with the financing party’s objectives, conditions, risks);
 • money in defining management processes;
 • the role of money in culture management.

Deadline for submitting articles written in Polish or English in accordance with the standards of
publication
in Culture Management: 5th January 2020.
Address for correspondence: czasopismo.zwk@uj.edu.pl.
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/


Numer tematyczny „Pieniądze w kulturze”

Redakcja numeru:
Dr hab. Kamil Zawadzki
Dr Katarzyna Kopeć

 

Gian Giacomo Trivulzio, włoski kondotier z przełomu XV i XVI wieku, na pytanie o trzy rzeczy, które potrzebne są do prowadzenia wojny, odpowiedział – pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Ta sentencja, często przypisywana Napoleonowi Bonaparte, dobrze ilustruje wagę finansowego wymiaru każdej ludzkiej działalności. Nie inaczej jest w kulturze. Pozornie kultura i pieniądze należą do zupełnie innych obszarów, wręcz opierają się na odmiennych systemach wartości. Kultura wyrasta ze sfery ludzkiej wolności, wymyka się arbitralnym definicjom i ocenom, nie można jej zadekretować, zaplanować i zmierzyć. Pieniądze na tym tle wydają się wartością tyleż przyziemną, co pożądaną, moralnie dwuznaczną (przynamniej od czasów wypowiedzi Jezusa o wielbłądzie i uchu igielnym), ale równocześnie w sposób wręcz apodyktyczny narzucającą trudne do podważenia przekonanie o własnej niezbędności. Redakcja „Zarządzania w Kulturze” pragnie przyjrzeć się napięciu, jakie pojawia się na styku tych dwóch zupełnie różnych, ale wzajemnie uzupełniających się
porządków.

W numerze tematycznym „Zarządzania w Kulturze” chcemy podjąć temat pieniędzy w kulturze, rozważając ten aspekt w kontekście roli, jaką pełnią finanse w sferze kultury. Nasze zainteresowania definiujemy przy tym bardzo szeroko, chcąc spojrzeć na zjawisko pieniądza w kulturze z perspektywy organizacyjnej, ekonomicznej, politycznej, społecznej czy kulturowej. Zachęcamy także do rozważań odnoszących się do finansowania poszczególnych sfer kultury i wpływu, jakie pieniądze wywierają na aktualną kondycję kultury.

Nadsyłane artykuły mogą podejmować następujące zagadnienia lub proponować nowe ujęcia
badawcze:

 • pieniądze a wartości w kulturze – harmonia czy antagonizm?
 • pieniądze a polityka kulturalna – argumenty za i przeciw finansowaniu kultury ze środków
 • publicznych, zakres i warunki finansowania kultury ze środków publicznych
 • pieniądze a uczestnictwo w kulturze – strategie cenowe w kulturze, polityka ulg, promocje w kulturze, uwarunkowania zachowań konsumentów kultury
 • pieniądze a twórcy kultury – kultura jako biznes, hobby czy powołanie?
 • pieniądze a rynek sztuki – wycena dzieł sztuki, finansowe aspekty tworzenia kolekcji,
 • zjawisko doradztwa w dziedzinie inwestycji w dzieła sztuki
 • inwestycje w kulturze w skali lokalnej, regionalnej i globalnej – potencjał czy zagrożenie?
 • finansjalizacja kultury
 • aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne finansowania kultury
 • mechanizmy finansowania kultury: finansowanie budżetowe i pozabudżetowe, bezpośrednie i pośrednie (potencjał, korelacja z celami finansującego, uwarunkowania, zagrożenia)
 • pieniądze w definiowaniu procesów zarządczych
 • rola pieniądza w zarządzaniu kulturą

Termin nadsyłania napisanych po polsku bądź po angielsku artykułów zgodnych ze standardem publikacji w „Zarządzaniu w Kulturze”: 5.01.2020. Adres do korespondencji:
czasopismo.zwk@uj.edu.pl
.
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.