Zarządzanie w Kulturze

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Sekretarz redakcji: Patrycja Kumięga

„Zarządzanie w Kulturze” jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym, które porusza problematykę zarządzania w obrębie działalności twórczej. Od drugiego numeru 2018 roku pismo wydawane jest formie zeszytów tematycznych. Prezentowane w nim teksty dotyczą aktualnych zjawisk w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury oraz projektami niezależnymi i pozarządowymi. Autorzy koncentrują się zarówno na zauważalnych trendach organizacyjnych, jak i sposobach formułowania przekazów kulturotwórczych i zdolności odpowiadania na zapotrzebowanie estetyczne współczesnego społeczeństwa. „Zarządzanie w Kulturze” jest przestrzenią do rozwijania nowatorskiej, odważnej i poszukującej nowych metodologicznych ścieżek dyskusji o organizowaniu, finansowaniu, tworzeniu i odbieraniu kultury w Polsce i na świecie. Pismo wydawane jest kwartalnie.

Zapowiedź numerów tematycznych 2018 i 2019

Tom 19, nr 3 - Rzeczywistość projektowa (nabór tekstów zakończony)
Tom 19, nr 4 - The future of culture organisation  / Przyszłość w organizowaniu kultury
(nabór tekstów zakończony)
Tom 20, nr 1 –Crowd – participation – culture / Tłum - partycypacja - kultura
(deadline / nabór tekstów do 30.09.2018)

ISSN 1896-8201
e-ISSN 2084-3976
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2

Redaktor naczelny: Małgorzata Ćwikła
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Laberschek
Opublikowano online: 7 maja 2018

Artykuły

Ilość

Wstęp: Google: różne szaty króla cyberprzestrzeni

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Zasada do ut des we współczesnym świecie. O ekonomicznych skutkach „darmowego” komunikowania, czyli więcej pytań niż odpowiedzi.

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Użykownicy internetu w świetle badań opinii publiczej (2008–2017)

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Google Our Freedom! Narzędzia Google, social media i nowoczesne technologie a katalońska droga do niepodległości

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Rola Google w komunikowaniu treści blogów w segmencie polskich młodszych millenialsów

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Google jako narzędzie komunikacji marketingowej polskich instytucji kultury w opinii studentów

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Rola modelu ZMOT w zarządzaniu w podmiotach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Google pierwszym źródłem (dez)informacji

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Kolekcje muzeów sztuki nowoczesnej i współczesnej a problem polityki pamięci

Zarządzanie w Kulturze, 2018, Tom 19, Numer 2,
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Kwartalnik "Zarządzanie w Kulturze" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.