Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 28 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

E-prescription. Selected legal and functional aspects

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 137-148
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.016.10429

Study of the impact of implementing an electronic prescription with barcode scanning on the time of response to the patient's needs in the field of pharmacotherapy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 149-154
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.017.10430

mHealth - areas of application and the effectiveness of interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 155-166
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.018.10431

The interest of primary care patients in using health applications for mobile devices

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 167-176
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.019.10432

Innovations in elderly care: key success factors

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 177-186
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.020.10433

Health technology assessment of medical devices

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 187-194
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.021.10434

Inicjatywy / Initiatives

Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 3, s. 195-197
Data publikacji online: 28 grudnia 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.18.022.10435

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.