Ocena kompetencji osób wspomagających kształcenie pracowników pełniących opiekę nad ludźmi starszymi – prezentacja projektu ComPro

Katarzyna Szczerbińska,

Violetta Kijowska,

Elżbieta Mirewska

Abstrakt

Competence profiles assessment for learning supporters of professionals providing care for older people – presentation of ComPro project

As a result of labour migration to the old EU countries the nursing staff in the residential and social care institutions in Poland is being extensively repalced by care assistants who are less knowledgable and competent in providing care for the elderly. Moreover the in-job education is poorly developed in those institutions and the position of an in-job educator is not clearly defined. It is observed that competences of the injob educator should be defined and promoted to improve the process of in-job education. This problem has been addressed by the muliticenter study conducted in the framework of a European ComPro project (Competence Profiles for Learning Supporters in Elderly Care) funded by Leonardo da Vinici program (2006–2008). The main goal of the project was to develop the self-assessment tool for persons responsible for in-job education of professionals caring for older persons in social care institutions. In order to help them recognize the deficit competencies the in-job educators should be specially trained to effectively detect professionals’ educational needs.

Słowa kluczowe: competences, continuous professional training, in-job learning, welfare (social security), carer, elderly people
References

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 marca 2001 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405).

Mirewska E., Nowe oczekiwania – nowe zawody – nowe wymagania. „Zdrowie i Zarządzanie” 2004; 6(6): 62–63.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekuna w domu pomocy społecznej, Warszawa 2006.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekunki środowiskowej, Warszawa 2006.

Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, Warszawa 2006.

Couch J.B., Heath Care Quality Management for 21st Century, American College of Physician Executives, Hillsboro Printing Company, Florida 1991.

Kwiatkowski S.M., Pedagogika pracy, w: Śliwierski B. (red.), Pedagogika, tom 3: Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Sopot 2006, 247.

Król H., Proces szkolenia pracowników, w: Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007, 453–476.

Szczerbińska K., Jak opracować program edukacji zdrowotnej pacjentów, „Zdrowie i Zarządzanie” 2000; 2(6):40–49.

Szczerbińska K., Zarządzanie edukacją zdrowotną pacjentów, „Zdrowie i Zarządzanie” 2000; 2(5): 40–48.

Giloth B.E., Management of patent education In US hospitals: evolution of concept, „Patient Education and Counseling” 1990; 15(2): 101–111.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. II zmienione, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Niedźwiedzka B., Ryś E., Perspektywy badania problemu zatrudnienia absolwentów kierunku: zdrowie publiczne, w: Czabanowska K., Włodarczyk W.C. (red.), Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, 97–116.

Levy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami. Bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.

Bowling A., Research Methods in Health. Investigating health and health services, Open University Press, Buckingham, Philadelphia 2002.

Biesma R.G., Czabanowska K., Groot W., Vaatstra H.F., van Merode G., Overview on professional competence in Public Health, „Zdrowie Publiczne” 2002; 112(2): 168–174.

Henzel-Korzeniowska A., Malinowska-Cieślik M., Profesjonalne kompetencje absolwentów kierunku: zdrowie publiczne a rynek instytucji obszaru zdrowia publicznego, w: Czabanowska K., Włodarczyk W.C. (red.), Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, 117–127.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.