Współpraca sektora zdrowia i edukacji z wykorzystaniem idei Health Impact Assessment

Alicja Domagała

Abstrakt

Cooperationbetween the health sector and education, based on the idea of the Health Impact Assessment

The main aim ofthis article is to emphasize theinterrelationships between educational activities and the state of health of the population, based on the use of Health Impact Assessment. According WHO, Health Impact Assessment is defined as: “a combination of procedures, methods, and tools by which a policy, program, or project may be judged as to its potential effects on the health of a population, and the distribution of those effects within that population.”An HIA is intended to support decision-making choose among options by predicting the health consequences of each option. Health Impact Assessment looks at health from a community perspective. It considers different determinants of health (e.g. social, economic, political, physical) when examining the potential health effects of a proposal. Activities of educational sector have significant impact on the healthof both individuals and society as a whole. This impact is  obvious (education is important social determinant of health) and supported by a number of scientific evidence. Better understanding of the relationship between education and health will help to identify where intervention is most appropriate and effective in improving both individual and population health.In Poland there is no proven models of cooperation between these two sectors, so it is necessary to take joint action and close cooperation between Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Sport and many other organizations active in this field

Słowa kluczowe: determinanty zdrowia, edukacja, ocena skutku zdrowotnego
References

Piśmiennictwo

WHO, Health Impact Assessment: main concepts and suggested approach, Gothenburg consensus paper, WHO Regional Office for Europe, 1999.

Włodarczyk C., Koncepcja Oceny wpływu na zdrowie” (Health Impact Assessment) jej wykorzystanie Unii Europejskiej. Perspektywa sektora prywatnego, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne Zarządzanie” 2010; VIII (1): 82.

Community Tool Box, What is Health Impact Assessment?, http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/overview/models-for-community-health-and-development/health-impact-assessment/main; dostęp: 20.05.2015.

Health Impact Assessment: Concepts and Guidelines for the Americas, Special Program on Sustainable Development and Health Equity, Washington, D.C. 2013.

Zdrowie dla wszystkich polityk – Wspólne działania na rzecz zdrowia dobrostanu, Crossing Bridges, 2012.

Governance for health in the 21st century, WHO Regional Office for Europe 2011.

Suhrcke M., de Paz Nieves C., Wpływ zdrowia zachowań zdrowotnych na wyniki nauce krajach wysokorozwiniętych: przegląd badań, Europejskie Regionalne Biuro WHO, Kopenhaga 2011.

Regidor E. at al., Association between educational level and health related quality of life in Spanish adults„Journal of Epidemiological and Community Health” 1999; 53(2): 75–82.

Knesebeck O., Verde P.E., Dragon N., Education and health in 22 European countries, „Social Science and Medicineˮ 2006; 63: 1344–1351.

Health impacts of education – review, Institute of Public Health in Ireland, 2008.

Culter D., Lleras-Muney A., Education and Health: Evaluating Theories and Evidence, Paper No. 12352, http://www.nber.org/digest/mar07/w12352.html; dostęp: 13.05.2015

van Oort F.V.A., van Lenthe F.J., Mackenbach J.P., Conccurrence of lifestyle risk factors and the explanation of education inequalities in mortality. Results from the GLOBE study, „Preventive Medicine” 20014: 39: 1126–1134.

Nielsen-Bohlman L., Panzer A., Kindig D., Health literacy: prescription to end confusion, National Academies Press, Washington, DC 2004.

Roman D., za: Szkoła nierówności społeczne. Diagnoza zjawiska propozycje progresywnej polityki, Raport Fundacji Amicus Europe, Warszawa, wrzesień 2012.

Woynarowska B., Ostaszewski K., Kulmatycki L., Działania szkół na rzecz zdrowia Polsce. Diagnoza rekomendacje, „Studia BASˮ 2014; 38 (2): 169–187

Health Impact Assessment of California Proposition 49: After School Education and Safety Act of 2002, http://www.ph.ucla.edu/hs/health-impact/docs/AfterschoolProp49_HIA_02-27-03.pdf; dostęp: 20.05.2015.

Centers for Disease Control and Prevention, Health and Healthy Places: CDC’s Built Environment and Health Initiative, http://www.cdc.gov/healthyplaces/about.htm; dostęp: 13.05.2015.

Komisja Wspólnot Europejskich, Biała Księga na Temat Sportu, Bruksela11.07.2007.

Woynarowska B., Aktywność fizyczna dzieci młodzieży, „Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążeniaˮ 2008; 3(12): 5.

Global recommendations on physical activity for health, World Health Organization, Geneva 2010.

Physical Activity Guidelines Committee Report, US Department of Health and Human Services, Washington 2008.

Raport NIK, Wychowanie fizyczne sport szkołach publicznych niepublicznych, Informacja wynikach kontroli KNO-4101-06-00/2012, 6 września 2013.

World Health Organisation and Pan American Health Organisation, Health Impact Assessment, Concepts and Guidelines for the Americas, Special Program on Sustainable Development and Health Equity, Washington, DC 2013.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483).

Ustawa dnia 7 września 1991 roku systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 późn. zm.).

Ustawa dnia 27 lipca 2005 roku Prawo szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 23 grudnia 2008 roku sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 Nr 4 poz. 17).

Rozporządzenie Ministra Sportu Turystyki dnia 6 kwietnia 2009 roku sprawie dofinansowania budżetu państwa zadań związanych budową remontami obiektów sportowych oraz rozwijaniem sportu (Dz.U. 2009 Nr 56 poz. 463).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.