Podstawowa Opieka Zdrowotna w systemie ochrony zdrowia i kształcenie lekarzy rodzinnych w Polsce. Co warto wiedzieć z historii?

Olga Partyka

Abstrakt
Primary health care in the health care system and education of family practitioners in Poland.
What is worth knowing from history?
We are faced with the adoption of another law on primary health care in Poland, which was adopted by the government in August 2017. Before we present and evaluate this project we want to remind, and for young readers pass unfamiliar history about how concept of primary health care in Poland was transformed. What has been implemented and what is not and in what direction they are evaluating the current changes. This story will be presented by persons who participated in the transformation of the health care system in Poland – Krzysztof Kuszewski, Sławomir Radiukiewcz and Cezary Włodarczyk.
Słowa kluczowe: podstawowa opieka zdrowotna, kształcenie, historia
References

1.  Protokół końcowy wraz załącznikami Obrad Okrągłego Stołu, Warszawa 14 marca 1989 roku.

2. Miśkiewicz M. (red.), Środowiskowa opieka zdrowotna, PZWL, Warszawa 1972.

3.  Declaration of Alma-Ata, International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6–12 September 1978.

4. Indulski J., Gdulewicz T., Szymborski L., Włodarczyk C., Opieka zdrowotna Polsce. Próba oceny kierunki usprawnień, „Zdrowie Publiczne” 1981; 92 (11): 727–778.

5. Ustawa dnia 28 marca 1933 r. ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. 1933 Nr 51 poz. 396).

6. Mazur A., Eksperyment wolnego wyboru lekarza dla populacji dorosłej miejscu zamieszkania, „Praca Zabezpieczenie Społeczne” 1986; 1 (7): 32–35; 2 (8): 34–41.

7. Latalski M. (red.), Przekształcenia podstawowej opieki zdrowotnej. Strategia realizacji celów, Ministerstwo Zdrowia Opieki Społecznej, Warszawa 1994.

8.  Strategia rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej, opracował zespół pod kierunkiem Balicki M., marzec 1994, maszynopis, Warszawa 1994.

9. Latalski M., Braun R.N., Kuszewski K., Lekarz ogólny – zadania organizacja pracy, Polskie Towarzystwo Medycyny Ogólnej Środowiskowej, Lublin 1992.

10. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Program specjalizacji dziedzinie medycyny rodzinnej (0712) dla lekarzy lekarzy dentystów, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2017.

11. Ustawa dnia 6 lutego 1997 r. powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 153).

12. Ustawa dnia 23 stycznia 2003 r. powszechnym ubezpieczeniu Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 45 poz. 391).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.