Nowe media jako przestrzeń kreowania wizerunku osób z zespołem Aspergera. Analiza strategii adaptacyjnych i konstruktów tożsamości blogerów. Studium socjologiczne

Maja Drzazga-Lech,

Maria Świątkiewicz-Mośny

Abstrakt

New medias online reality and process of building the identity of the people with Asperger syndrome. Sociological study

New media is a space in which neuroatipical individuals can exist. They can articulate their subjectivity and construct their identity. The analysis of the webblogs of people who define themselves as Asperger Syndrome diagnosed shows how either individual or collective identity is forming. Bloggers describing their everyday life show their perspective, which is not available to neurotipical (NT) people. Thanks to online memoirs, attempts can be made to reconstruct their identity projects and analysis of adaptation strategies.

Słowa kluczowe: tożsamość napiętnowana, autostygmatyzacja, autoidentyfikacja, piętno
References

1. Schroedinger K., Wstęp, w: Ławicka J., Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera, Seven Hereos, Wrocław 2016: 6.

2. McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007: 156.

3. Świątkiewicz-Mośny M., Konstruowanie nowych tożsamości warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

4. Asperger H., Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter, Habilitationsschrift, eingereicht bei der Medizinischen Fakultät der Wiener Universität, 1944: 40–41.

5. Wing L., Asperger’s syndrome: clinical account, „Psychological Medicine” 1981; 11: 115–129.

6.  Autism spectrum disorders & other developmental disorders. From raising awareness to building capacity, World Health Organization, Geneva, Switzerland 16–18 September 2013: 8.

7. Dillenburger K., Jordan J.A., McKerr L., Autism Spectrum Disorder, Public Awarness and Atitude, „Research Update” 2013: 84.

8.  Społeczny obraz autyzmu, CBOS, Komunikat badań, nr 47, Warszawa 2015: 6.

9.  Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży dorosłych autyzmem Polsce, Płatos M. (red), Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary Max”, Warszawa 2016.

10. Szymańska P., Warszawa A., Sytuacja młodzieży osób dorosłych całościowymi zaburzeniami rozwoju Polce, Raport JIM, 2017.

11. Ziętek D., Tożsamość religia. Ormianie krakowskiej lwowskiej diasporze wyznaniowej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008.

12. Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa metoda, przeł. G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2008.

13. Hałas E., Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń teorii symbolicznego interakcjonizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

14. Robbins R., Identity, Culture and Behavior, w: Honigmann J.J. (red.), The Handbook of Social and Cultural Anthropology, Chicago 1973.

15. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005: 253.

16. Fatyga B., Tyszkiewicz A., Normalność normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży, Ośrodek Badań Młodzieży, Warszawa 2001: 105–106.

17. Cooley Ch., Social Organization, New York 1909.

18. Goffman E., Piętno: rozważania zranionej tożsamości, przeł. Dzierżyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005.

19. Lemert E.M., Social Pathology. Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior, McGraw-Hill Book Company, Inc, New York–Toronto–London 1951: 75–76.

20. Cassidy S., Bradley P., Robinson J., Allison C., McHugh M., Baron-Cohen S., Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger’s syndrome attending specialist diagnostic clinic: clinical cohort study, “Lancet Psychiatry” 2014; 1: 142–147.

21. Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów, t. 1, Spółdzielnia Wydawnicza „Pomoc Oświatowa”, Warszawa 1938: 32.

22. Cichocki P., Jędrkiewicz T., Zydel R., Etnografia wirtualna, w: Jemielniak D. (red.), Badania jakościowe. Metody narzędzia, PWN, Warszawa 2012.

23. Szczepański J., Odmiany czasu teraźniejszego, Warszawa 1973.

24. Zygmunt A., Kolak J., Krupczak Ł., Małocha B., 2009, Analiza blogów internetowych przy użyciu metod sieci społecznych, „Automatyka” 2009; 13 (2).

25. Chałasiński J., Drogi awansu społecznego robotnika, Warszawa 1979: 25.

26. Cooley Ch., Human Nature and Social Order, New York 1964.

27. Świtaj P., Piętno choroby psychicznej, „Postępy Psychiatrii Neurologii” 2005; 14 (2): 139.

28. Walter N., Medialny wizerunek dzieci w spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) kreowany przez rodziców blogerów, „Przegląd Badań Edukacyjnych” 2016; 23: 85–104.

29. Kannapell B., Inside the Deaf Community, w: Wilcox S. 
(red.), American Deaf Culture, Linstok Press, Burtonsville 1989: 21–28.

30. Bartnikowska U., Głuchota – mniejszość językowa, kulturowa, pogranicze..., czyli społeczny kontekst badania zjawisk związanych uszkodzeniem słuchu, „Niepełnosprawność” 2010; 4: 27–41.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.