Zdrowie Publiczne i Zarządzanie,2018, Tom 16, Numer 4

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Rok wydania: 2018
Redaktorzy zeszytu: Mariusz Duplaga, Antonina Doroszewska

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość

The theoretical order as a means of professionalizing health promotion

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Health education as an inseparable component of health promotion

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4,
Data publikacji online: 29 marca 2019

The consumption of non-alcoholic beverages and the occurrence of dental erosion among a group of adults visiting dental practices in Krakow

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Zapadalność i umieralność z powodu odry na Ukrainie. Implikacje dla działań profilaktycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Porozumienie bez przemocy. Jak wykorzystać empatyczną komunikację na sali porodowej?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4,
Data publikacji online: 29 marca 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.