Koordynacja jako element nowoczesnej opieki nad pacjentem onkologicznym. Specyfika aktywności zawodowej koordynatorów

Aleksandra Kita

Abstrakt

Coordination as an element of modern medical care in oncology

The number of patients suffering from chronic diseases, including oncology, has been systematically increasing in recent years. There is a shortage of doctors and nurses in Poland, and the actions taken within the healthcare system, they focus primarily on securing typically medical needs. Staff in medical facilities are often unable to fully meet the needs of patients. For the treatment to be effective, it must be carried out with the participation of a patient who should experience the greatest comfort and sense of security during therapy. The patient should also have full knowledge about his condition and receive information enabling him to find himself in the health care system. Modern medical care should also include non-medical aspects of patient support. Numerous publications indicate the importance of comprehensive healthcare. It is not possible to build an optimal model of care for a chronically ill patient without strengthening medical staff. The experience of people who, since 2015, have been coordinating oncological treatment as part of their duties, indicates that treatment coordination must be formalized and assigned to a specific person should belong to the duties of this professional category in order to deprive this process of signs of randomness. Therefore, it becomes necessary, firstly, to model and define this function precisely, and secondly, to begin the systematic and comprehensive education of future coordinators. 

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy 637/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: koordynator, opieka koordynowana, zawody medyczne / coordinator, new profession, coordinated care
References

1. Nowotwory w liczbach. Coraz więcej chorych na raka, 2019; Medonet.pl, http://www.medonet.pl/zdrowie,nowotwory-w-liczbach--coraz-wiecej-chorych-na-raka,artykul,1724523. html (dostęp: 12.08.2019).

2. Nowotwory złośliwe ogółem, 2019, Krajowy Rejestr Nowotworów; Onkologia.org.pl, http://onkologia.org.pl/no- wotwory-zlosliwe-ogolem-2/ (dostęp: 12.08.2019).

3. Dunn N. (red.), Opowieści o raku. Sztuka komunikacji w opiece onkologicznej, Via Medica, Gdańsk 2009.

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 1520 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2013 roku poz. 1413 z późn. zm.).

7. Regulamin Organizacyjny Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; szpital.zgo.pl, http://bip.szpital.zgo.pl/index.php?id=129186 (dostęp: 18.08.2019).

8. Uchwała nr X/98/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Za- kładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze; dzienniki.luw.pl, http://dzienniki.luw.pl/ Compatible/Details?Oid=18387 (dostęp: 16.08.2019).

9. Breast Cancer Unit – interdyscyplinarne leczenie raka; zwrotnik raka.pl, https://www.zwrotnikraka.pl/leczenie-raka-piersi-breast-cancer-unit/ (dostęp: 15.08.2019).

10. Chaudary M.A., Millis R.R., Hoskins E.O.L. Halder M., Bulbrook R.D., Cuzick J., Hayward J.L., Bilateral primary breast cancer: A prospective study of disease incidence, „British Journal of Surgery” 1984; 71: 711‒714.

11. Breast Cancer Unit to nowa jakość opieki dla pacjentów z nowotworem piersi, 2019; rynekzdrowia.pl, http://www. rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/MZ-Breast-Cancer-Unit-to-nowa-jakosc-opieki-dla-pacjentow-z-nowotwo- rem-piersi,195092,1013.html (dostęp: 12.09.2019).

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 roku poz. 1062).

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. z 2019 roku poz. 1060).

14. Ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pub- licznych (Dz.U. z dnia 11 kwietnia 2017 r. poz. 759).

15. Rudawska I., Zintegrowana Opieka Zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.

16. Zarządzenie nr 207/2017 Prezesa Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń na rzecz pacjentów leczonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (aktualne na dzień 12.09.2019).

17. Uchwała nr X/98/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Za- kładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze; Dzienniki.luw.pl, http://dzienniki.luw. pl/Compatible/Details?Oid=18387 (dostęp: 16.08.2019).

18. Kita A., Założone i rzeczywiste funkcje koordynatora leczenia onkologicznego w polskim systemie ochrony zdrowia, „Psychoonkologia” 2018; 22 (3): 107‒112.

19. Regulamin Organizacyjny Szpitala Uniwersyteckiego im.

Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; szpital.zgora.pl, http://bip. szpital.zgo.pl/index.php?id=129186 (dostęp: 18.08.2019).

20. Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Kierunki Studiów; otouczelnie.pl, https://www.otouczelnie.pl/wydzial/196/Wydzial-Nauk-o-Zdrowiu (dostęp: 17.08.2019).

21. Kształcenie podyplomowe; naukiozdrowiu.umed.lodz.pl, http://naukiozdrowiu.umed.lodz.pl/ksztalcenie-podyplomowe/ (dostęp: 17.08.2019).

22. Studia podyplomowe; wnhis.uksw.edu.pl, http://is.wnhis. uksw.edu.pl/node/908 (dostęp: 17.08.2019).

23. Studia Podyplomowe – Samodzielny koordynator medyczny; wseiz.uksw.edu.pl, http://www.wseiz.pl/pl/studia-podyplomowe/studiapodyplomowe-samodzielny-koordynator-medyczny (dostęp:15.08.2019).

24. Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015‒2024; walka z rakiem.pl, http://www.walkazrakiem.pl/strategia-walki-z-rakiem-w-polsce-2015-2024 (dostęp: 11.08.2019).

25. Indywidualne wywiady niestrukturyzowane, realizowane w ramach własnego projektu badawczego (2015‒2019). 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.