Rola kompetencji zawodowych w dopasowaniu kwalifikacji wymaganych w zawodach medycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych

Zdzisław Czajka

Abstrakt

The role of professional competences in matching the qualifications of medical professionals with the requirements of health care services

The aim of the article is to indicate the role of professional competences in adjusting the qualifications of medical workers to the requirements of the patients treatment process. The article presents the activities of EU and the Polish labour ministry aimed at increasing the role of competences in the labour market policy. It also shows exemplary connections of competences with tasks of family nurse, competence profile in 12 selected medical professions, social competences and personality traits, important for the performance of various medical services. Information on competences is contained in the “Information on occupations”, prepared by the Ministry of Family, Labour and Social Affairs. The analysis in the article leads to the conclusion, that not all descriptions of competences are adapted to the specificity of medical work. They must not be used as a benchmark for the development of competence profiles in a particular healthcare organization. 

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy 637/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: informacja o zawodach, klasyfikacja zawodów i specjalności, kompetencje, kwalifikacje, standard kwalifikacji/kompetencji / classification of occupations and specializations, competences, information about professions, qualifications, standard of professional qualifications/competences
References

1. Czajka Z., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wyd. UwB, Białystok 2011: 17‒32.

2. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006: 17–40.

3. Kwiatkowski S., Symela K. (red.), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria metodologia praktyka, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.

4. Gruza M., Hordyjewicz T., Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Tworzenie i stosowanie, MPiPS, Warszawa 2014; www.psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/KZiS%20Tworzenie%20i%20 stosowanie (dostęp: 25.05.2019).

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 1995 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Załącznik: Tom II. Klasyfikacja właściwa 1 (Dz.U. Nr 48 z 1995 roku poz. 253).

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 227).

7. Kwiatkowski S., Woźniak I. (red.), Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych. Projektowanie i stosowanie, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 2003: 7‒36.

8. Sienkiewicz Ł. (red.), Standardy kwalifikacji zawodowych wobec wymagań rynku pracy, Wyd. IPiSS, Warszawa 2007: 12–21.

9. Raport z prac nad doskonaleniem metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, w tym z badań pilotażowych i z opisem udoskonalonej metodologii, Warszawa‒Radom 2013; www.psz.praca.gov.pl/documents/10240/3046874/Raport-z-prac...(dostęp: 24.04.2019).

10. Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, MPiPS, „Monitor Polski” 2013; poz. 640.

11. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 2153).

12. Symela K., Woźniak I., Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy, Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2018.

13. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004: 8‒25

14. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 617).

15. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 576).

16. Ustawa z dnia 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 952).

17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 roku Nr 151 poz. 896).

18. Barszcz I., Jabłoński W., Możliwości wdrożenia informacji o zawodach przez pracodawców, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2019; 2: 165–174.

19. Zakres kompetencji pielęgniarki specjalisty. Zalecenia Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, Wyd. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, 2009; www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/ICN_Zarys_ Komp_Piel_Spec_2010.pdf (dostęp: 20.06.2019).

20. Bielawska J., Kompetencje zawodowe pielęgniarki, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy” 2012; 8: 5‒17.

21. Trawińska-Konador K., Powiązanie informacji o zawodach z kwalifikacjami w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jako pożądana komplementarność systemowa,Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2018; 3, 101–109. 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.