Uwarunkowania funkcjonowania szpitali we współczesnej Europie ze szczególnym uwzględnieniem zasobów kadrowych

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk,

Alicja Domagała

Abstrakt

The European hospitals’ functioning determinants with special emphasis on the human resources issue

The aim of the article is to present the scope of determinants influencing hospitals’ functioning in contemporary Europe with emphasize put on the health sector human recourses issue. Multiplicity of the functions realized by the hospitals units relates to the plurality of determinants which influence their present situation as well as long-term transformation processes. The determinants can be categorized into three main groups: these related to the demand side of the hospital services, their supply and determinants being the results of the social and economic changes. Regardless of the differences existing between health systems in specific countries – all European countries are facing similar problems of increasing health care costs, strong need of efficiency improvement and deficits of medical staff. In case of the hospital sector the key issue is number of beds reduction and transformation of the hospitals’ organizational form

Słowa kluczowe: koszty opieki zdrowotnej, szpitale, reforma opieki zdrowotnej, usługi szpitalne, zasoby ludzkie systemu zdrowotnego
References

WHO, Raport o stanie zdrowia na świecie 2006 – Wspólna praca na rzecz zdrowia, WHO, Genewa 2006.

Rechel B., Wright S., Edwards N., Dowdeswell B., McKee M., Investing in hospitals of the future, European Observatory on Health Systems and Policies, WHO, Copenhagen 2009.

McKee M., Healy J., Hospitals in changing Europe, European Observatory on Health Care Systems, Policy Brief, WHO 2002.

HOPE (European Hospital and Healthcare Federation), Hospitals in the 27 Member States of the European Union, France 2009.

European Commission Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels 2008.

OECD Health Data 2012.

Rudawska I., Neoliberalne podejście do funkcjonowania sektora publicznego – próby adaptacji w opiece zdrowotnej, w: Ryć K., Sobczak A. (red.), Publiczna czy niepubliczna opieka zdrowotna? Koncepcje, regulacje, zarządzanie, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Rudawska I., Opieka zdrowotna – aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

European Observatory on Health Systems and Policies, France – Health System Review 2010, WHO, Copenhagen 2010.

Jakab M., Preker A., Harding A., Hawkins L., The Introduction of Market Forces in the Public Hospital Sector. From the New Public Management to Organizational Reform, HNP World Bank 2002.

Harding A., Preker A., Understanding Organizational reforms. The Corporatization of Pubic Hospitals, HNP World Bank 2000.

Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (D.U. L 299, 18/11/2003 P. 0009 – 0019).

Bartholomeew Y., Maarse H., Health Insurance reform in the Netherlands, „Eurohealth” 2006; 12 (2): 7–9.

The Netherlands Board for Healthcare Institutions – The Netherlands Board for Hospital Facilities: The General Hospital – building guidelines for new buildings, October 2002.

The Netherlands Board for Healthcare Institutions, Optimisation of operating room capacity (report number 580), May 2005.

European Observatory on Health Systems and Policies, Configuring the hospital for the 21st century, Policy Brief no 5 – 2004.

Wismar M., Maier C.B., Glinos I.A., Dussault G., Figueras J., Health Professional Mobility and Health Systems. Evidence from 17 European countries, European Observatory on Health Systems and Policies 2011.

Włodarczyk C., Domagała A., Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych” 2011; 2: 29–41.

Wójcik G., Sienkiewicz Z., Wrońska I., Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwania dla systemów ochrony zdrowia, „Problemy Pielęgniarstwa” 2007; 15, 2,3: 120–127.

Health Human Resources Modelling, Challenging the Past, Creating the Future, Canadian Health Services Research Foundation, Ottawa, październik 2007.

Biuletyny Statystyczne Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2000–2011.

Golinowska S., Sowada Ch., Tambor M. i wsp., Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy i wyzwania, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2012.

Saltman R.B., Duran A., Dubois H.F.W. (red.), Governing public hospitals. Reform strategies and the movement towards institutional autonomy, European Observatory on Health System and Policies, Copenhagen 2011.

Holly R., Suchecka J. (red.), Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Łódź–Warszawa 2009.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.