Planowanie kadr medycznych systemu zdrowotnego - potrzeba czy konieczność?

Alicja Domagała

Abstrakt

Human resources planning in health care system – the need or the necessity?

The article presents the main assumptions and limitations of human resources planning in health care system and conditions of this process in Poland. The results of the WHO research inform about the world crisis of medical staff. The situation in our country is extremely difficult due to lack of formal organization/structure responsible for planning of human resources for health. Moreover the core indicators of Polish medical staff (physicians-per population ratio, nurses- per population ratio) are one of the lowest in Europe. Public health experts and professional associations of medical staff (e.g. National Chamber of Nurses and Midwifes) have developed worrisome forecasts of the availability of the medical staff in our country but policy makers don’t undertake activity in this field.
For the purpose of dealing with problems of medical staff shortages in Poland it is necessary to establish cooperation of different partners and institutions (Ministry of Health, Ministry of Science and Higher Education, professional association, medical universities, data collection institutions, unions, health service providers). Planners and decision makers should develop and implement models and strategies for planning of medical staff which are need-based, outcome-directed and that recognize the complex and dynamic nature of health care services.
 

Słowa kluczowe: kadry medyczne, planowanie, system zdrowotny
References

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

WHO, Human Resources for Health. Toolkit on monitoring health system strengthening, Copenhagen 2009.

Mladovsky P., Leone T., Specialist human resources for health in Europe: are we ready? „Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Polices”, 2010; 12, 2.

WHO Report, Human resources for Health in the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2006.

Health Human Resources Modelling; Challenging the Past, Creating the Future, Canadian Health Services Research Foundation, Ottawa 2007.

European Commission, Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels 2008.

Włodarczyk C., Domagała A., Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych” 2011; 2: 29–41.

WHO, Global Atlas of the Health Workforce, 2009; http://apps.who.int/globalatlas/default.asp; dostęp: 9.09.2013.

WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, May 2010.

Büscher A., Sivertsen B., White J., Nurses and Midwives: A force for health. Survey on the situation of nursing and midwifery in the Member States of the European Region of the World Health Organisation, WHO, Copenhagen 2009.

European Union, EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility Study, May 2012.

Frączkiewicz-Wronka A., Austin A., Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych” 2011; 2: 10.

Ombach J., Słomczyński W., Planowanie rozwoju kadry lekarskiej w Polsce – ekspertyza, UJ, Kraków, grudzień 2000.

Golinowska S. (red.), Zarys systemu ochrony zdrowia, Polska 2012, NFZ, Warszawa 2012.

Sygut M., Uczelnie ogólne stawiają na kierunki lekarskie. Regiony chcą kształcić i zatrzymać studentów medycyny, „Rynek Zdrowia” 2013; dok. elektr.; dostęp: 6.09.2103.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Analiza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych w roku 2011 oraz prognoza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych na lata 2015–2035, Warszawa 2013.

Golinowska S., Rynek pracy w sektorze zdrowotnym – zaniedbany obszar zarządzania, „Polityka Społeczna”, Rocznik XXXV (412), nr 7, Warszawa, lipiec 2008.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.