Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 11
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 28 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

The theoretical order as a means of professionalizing health promotion

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 202-214
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.023.10561

Health education as an inseparable component of health promotion

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 215-221
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.024.10562

The consumption of non-alcoholic beverages and the occurrence of dental erosion among a group of adults visiting dental practices in Krakow

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 222-231
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.025.10563

Zapadalność i umieralność z powodu odry na Ukrainie. Implikacje dla działań profilaktycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 232-240
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.026.10564

Porozumienie bez przemocy. Jak wykorzystać empatyczną komunikację na sali porodowej?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 241-246
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.027.10565

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.