Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 2019

Artykuły

Ilość

Wprowadzenie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 47-48
Data publikacji online: 9 września 2019

Zasoby kadrowe/kształcenie/aktywność zawodowa

Rola kompetencji zawodowych w dopasowaniu kwalifikacji wymaganych w zawodach medycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 49-61
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.007.11378

Priorities, factors and alternatives involved in the choice of medical specialty – an empirical study on year sixth medical students

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 62-73
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.008.11379

Koordynacja jako element nowoczesnej opieki nad pacjentem onkologicznym. Specyfika aktywności zawodowej koordynatorów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 74-80
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.009.11380

Postgraduate education of hospital directors

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 81-89
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.010.11381

Samoocena stanu zdrowia Polaków

Social determinants of Self-Rated Health among Polish women and men – results from the COURAGE in Europe project

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 90-99
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.011.11382

Systemy zdrowotne

A tool for health system description. Diagnosing the Polish system

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 100-111
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.012.11383