Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 2019

Zagrożenia dla zdrowia na świecie

Sortuj według

The Ten Threats to Global Health in 2018 and 2019. A welcome and informative communication of WHO to everybody

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 2-8
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.001.11297

Health inequities as a challenge to the social policies of European governments

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 9-15
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.002.11298

Wyzwania dla opieki zdrowotnej

Dementia as a contemporary challenge for providing care for the aging populations

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 16-25
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.003.11299

Depression in children and adolescents

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 26-31
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.004.11300

Wyzwania dla zdrowia publicznego

Antimicrobial resistance – a challenge for public health

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 32-39
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.005.11301

Nieprawdziwe informacje w zakresie szczepień ochronnych jako wyzwanie dla zdrowia publicznego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 1, s. 40-45
Data publikacji online: 6 maja 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.006.11302

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.