Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Opublikowano online: 27 lutego 2018

Z problemów aktualnych

Sortuj według

Obraz świata „dziennikarskiej kuchni” a dziennikarze i mediaworkerzy. Analiza wybranych publikacji miesięcznika Press z lat 2012–2016

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 435–450
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.027.7324

Prasa lokalna w dobie nowych technologii. Analiza wybranych przykładów

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 451–467
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.028.7325

Czy Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna?

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 468–493
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.029.7326

Artykuły i rozprawy

Medialna widoczność jako emanacja hiperobecności

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 494–504
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.030.7327

Znaczenie prawa karnego materialnego w wytyczaniu granic swobody wypowiedzi i wolności prasy

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 505–515
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.031.7328

Państwo upadłe w mediach. Somalia na łamach polskich tygodników opinii w latach 2001–2015

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 516–539
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.032.7329

Media na świecie

Badania nad komunikacją międzykulturową: dotychczasowe paradygmaty i perspektywy badawcze

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 540–566
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.033.7330

Specyfika wywiadów dziennikarskich: Kobiety – Kościół – Świat

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 567–580
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.034.7331

Z historii prasy

Stefana Kisielewskiego związki z paryską Kulturą

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 581–595
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.035.7332

Cenzura wobec Głosu Katolickiego na przełomie lat 40. i 50. XX wieku

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 596–611
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.036.7333

Materiały

Polski wymiar peopolizacji. Casus dwutygodnika Viva!

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 612–632
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.037.7334

Cele edukacyjne i wychowawcze czasopisma dla dziewcząt (na przykładzie magazynu Filipinka)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 633–648
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.038.7335

Warsztatowe zmiany w polskim dziennikarstwie warunkowane wpływem nowych mediów w świetle badań empirycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 649–671
Data publikacji online: 28 lutego 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.039.7336

Kronika naukowa

Kronika naukowa, sprawozdania, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 688-703
Data publikacji online: 28 lutego 2018

Recenzje

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 3 (231), s. 672–687
Data publikacji online: 28 lutego 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.