Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Opublikowano online: 7 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Pomiędzy gramatyką a pragmatyką

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 287–293
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.018.5422

Dyskurs multimodalny – nowa kategoria badawcza?

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 294–303
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.019.5423

The characteristics of the rumour communication in the mass media in the Republic of Macedonia

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 304–313
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.020.5424

Schyłek tradycyjnego dziennikarstwa prasowego a nowa logika mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 314–325
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.021.5425

Jak oceniać i wartościować fotografię dziennikarską

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 326–334
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.022.5426

Autorytet przekazów dziennikarskich jako wynik współpracy profesjonalistów i amatorów

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 335–347
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.023.5427

Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 348–368
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.024.5428

Wartości i standardy zawodowe dziennikarza

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 369–392
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.025.5429

Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 393–407
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.026.5430

Zmiana modelu finansowania prasy

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 408–423
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.027.5431

Prasa kobieca w czasach ekspansji nowych mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 424–440
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.028.5432

Niemieccy wydawcy prasowi wobec wyzwań cyfryzacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 441–451
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.029.5433

Sieciowa postać polskich czasopism emigracyjnych w Wielkiej Brytanii po 2004 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 451–463
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.030.5434

Czy treści prasy drukowanej można przenieść do sieci w relacji 1 : 1? Case study na podstawie Dziennika Gazety Prawnej i portalu Dziennik.pl

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 464–476
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.031.5435

Research i źródła informacji w świetle badań środowiska dziennikarskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 2 (226), s. 477–487
Data publikacji online: 7 listopada 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.032.5436

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.