Słowa sztandarowe w exposé polskich premierów w latach 1989-2007

Paweł Płaneta

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze 2009, nr 1-2 (197-198)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.