Nauki o mediach. Prekursorzy – ojcowie założyciele – medioznawcy i mediolodzy

Tomasz Goban-Klas

Abstrakt

The decision of the Ministry of Science and Higher Education of August 8, 2011 on including the media studies in the register of scientific disciplines in Poland, seems to be an opportunity to recall the precursors, the names of founding fathers of communication research, and current schools of developing theory and empirical investigations in this field.

Słowa kluczowe: communication research, media studies, Poland, scientific discipline
References

D. Ba rney: Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Warszawa 2008.
J. Baudrillard: Porządek symulakrów, przeł. B. Kita, [w:] A. Gwóźdź (red.): Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001, s. 63–78.
P. Bourdieu: O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska,
Warszawa 2009.
M. Castells: Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś i in., Warszawa 2007.
D. d e Kerckhove: Powłoka kultury, przeł. W. Sikorski, Warszawa 1996.
D. d e Kerckhove: Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, przeł. A. Hildebrandt, Warszawa 2001.
G. Debord: Społeczeństwo spektaklu, przeł. A. Paszkowska, Gdańsk 1998.
J. D e r r ida : Pismo i różnica, przeł. K. Kłosiński, Warszawa 2004.
J. F i ske : Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, przeł. A. Gierczak, Wrocław 1999.
M. Foucault: Filozofi a, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, Warszawa–Wrocław 2000.
V. F lus s e r : Ku uniwersum obrazów technicznych, przeł. A. Gwóźdź, [w:] A. Gwóźdź (red.): Po kinie?, Kraków 1994, s. 53–68.
T. Goban-Kl a s : W stronę społeczeństwa medialnego, [w:] J. Morbitzer (red.): Komputer w edukacji, Kraków 2005, s. 81–88.
T. Goban-Kl a s : Nauki o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych, Studia Medioznawcze 2008, nr 2, s. 11–19.
J. H abe rma s : Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, Warszawa 2007.
M. Jabłonowski, T. Gackowski : Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, Studia Medioznawcze 2012, nr 2, s. 15–23.
J. Lacan: Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, przeł. B. Gorczyca i W. Grajewski, Warszawa 1995.
H.M. Keppl inge r : W kierunku systemowej teorii komunikowania politycznego, [w:]
B. Oc i epka (red.): Systemy polityczne, Wrocław 2003, s. 131–152.
N. Luhmann: Realność mass mediów, przeł. J. Barbacka, M. Fleischer, Wrocław 2008.
M. McLuhan: Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.
M. McLuhan: Wybór pism, wybór J. Fuksiewicz, przeł. K. Jakubowicz, Warszawa 1975.
D. Me r s ch: Teorie mediów, przeł. E. Krauss, Warszawa 2010.
38 S. L i v i n g s t o n e , If Everything Is Mediated, What Is Distinctive, International Journal of Communication 2011, nr 5, s. 1474–1475.
J. Meyrowitz: Medium Theory, [w:] D. Crowley i D. Mitchell (red.): Communication Theory Today, Cambridge 1996, s. 50–77.
S. Mi cha l c zyk: Społeczeństwo medialne, Katowice 2008.
M. Mrozowski: Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji, Studia Medioznawcze 2012, nr 2, s. 25–34.
A. Ogonowska: Telewizja w edukacji medialnej, Kraków 2012.
J. v an Di jk: Społeczne aspekty nowych mediów, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2010.
P. Virilio: Maszyna widzenia, przeł. B. Kita, [w:] A. Gwóźdź (red.): Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów, Kraków 2001, s. 39–62.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.