Artykuły

Ilość

Nauki o mediach. Prekursorzy – ojcowie założyciele – medioznawcy i mediolodzy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 11-25
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.001.1019

Stojąc na ramionach gigantów, czyli o zasługach prof. Tomasza Gobana-Klasa dla badania mediów i komunikowania masowego

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 26-39
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.002.1020

Między wolnością i odpowiedzialnością. Poglądy Tomasza Gobana-Klasa na etykę komunikowania

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 40-50
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.003.1021

Status ontologiczny internetu w poglądach Tomasza Gobana-Klasa i rola Profesora w kształtowaniu nauki o mediach w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 51-58
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.004.1022

Czy PR-owcy zagrażają dziennikarstwu? Związki public relations z media agenda setting

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 59-71
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.005.1023

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.