Kapitał kulturowy odbiorców a graficzna forma reklamy prasowej

Kamil Łuczaj

Abstrakt

Cultural Capital of the Audience and the Graphic Form of Press Advertisements

This article attempts to empirically verify the theory of aesthetic taste formulated by Pierre Bourdieu. The research material consists of press advertisements. 2140 advertisements from five nationwide magazines aimed at different audiences were analyzed using the content analysis technique, which was enriched with qualitative elements. The analysis was conducted from August 2012 to September 2013. The article is part of a larger research project analyzing the aesthetics of Polish press advertisements. Results of the analysis indicate that the hypotheses, which can be derived from Bourdieu’s work, are accurate. Advertisements addressed to people with higher levels of cultural capital are simpler in relation to the form, and they often refer to global culture (they avoid local contexts). Moreover, this type of advertising is likely to take place in the city and people presented there, as opposed to advertising addressed to poorer and less educated people, are not the average people as they usually appear with the attributes of social prestige.

Słowa kluczowe: prasa, reklama prasowa, kapitał kulturowy, teoria gustu, analiza zawartości
References

Atkinson W. (2011): The context and genesis of musical tastes. Omnivorousness debunked, Bourdieu buttressed, Poetics 39, s. 169–186.

Berelson B. (1952): Content Analysis in Communication Research, New York.

Bourdieu P. (2005): Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa.

Bourdieu P. (1990): Photography, a middle-brow art, Stanford.

Bourdieu P., Passeron J.-C. (2006): Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczenia, Warszawa.

Cartwright P. (1997): Analiza treści przekazów, [w:] M. Malikowski, M. Niezgoda (red.): Badania empiryczne w socjologii, t. II, Tyczyn, s. 286–293.

Das G.G., Baisya K. (2008): Aesthetics in Marketing, New Delhi.

Filas R. (1997): Kto w Polsce czyta prasę, jaką i czego w niej szuka. Z doświadczeń lat dzie- więćdziesiątych, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 26–46.

Filas R. (2010): Dwadzieścia lat przemian Polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 27–54.

Friedman S. (2012): Cultural omnivores or culturally homeless? Exploring the shifting cultural identities of the upwardly mobile, Poetics, nr 40, s. 467–489.

Goban-Klas T. (1997): Analiza zawartości przekazów masowych, [w:] M. Malikowski, M. Niezgoda (red.): Badania empiryczne w socjologii, t. II, Tyczyn, s. 294–320.

Goffman E. (1979): Gender Advertisements, New York.

Golka M. (1994): Świat reklamy, Puszczykowo.

Holt D. (1997): Poststructuralist Lifestyle Analysis. Conceptualizing the Social Patterning of Consumption in Postmodernity, Journal of Consumer Research, vol. 23, nr 4, s. 326–350.

Holt D. (1998): Does Cultural Capital Structure American Consumption?, Journal of Consumer vol. 25, nr 1, s. 1–25.

Lisowska-Magdziarz M. (2004): Analiza zawartości mediów, Kraków.

Matuchniak-Krasuska A. (2010): Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Warszawa.

Mielczarek T. (2007): Pożegnanie z prasą. Czy w Polsce kończy się era Gutenberga?, Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 52–68.

Rose G. (2010): Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa.

Veenstra G. (2010): Culture and Class in Canada, Canadian Journal of Sociology, nr 35(1), s. 83–111.

Williamson J. (1994): Decoding Advertisements. Ideology and Meaning in Advertising, London/New York.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.