O publicystyce Adama Ciołkosza

Kamila Kamińska-Chełminiak

Abstrakt

About Adam Ciołkosz’s political writing

The article familiarizes the reader with Adama Ciołkosz’s publication record. The text employs his articles published in numerous magazines both in the country (up to 1939), and during his emigration period in London. Radio programmes prepared by Ciołkosz and broadcast by the Polish service of the RFE and his correspondence with Jan Nowak-Jeziorański are also presented in the article. Taking into consideration broad range of publications, only a part of Ciołkosz’s works were used, with regard to creation of coherent image of what may be called the author’s program.
 

Słowa kluczowe: Adam Ciołkosz, polisch journalism of the twentieth century, journalism in exile, Robotnik
References

Archiwalia
Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)
[1] Nagroda Związku Pisarzy dla Adama Ciołkosza, data emisji: 15 X 1978 r., Kolekcja RWE, sygn. 6625/0.
[2] Ciołkosz A., Co chciałbym przekazać młodemu pokoleniu?, data emisji: 12 VII 1968 r., Kolekcja RWE, sygn. 3744/0.
[3] Sylwetki pracowników Rozgłośni Polskiej RWE w Londynie, data emisji: 1 VII 1969 r., NAC, Kolekcja RWE, sygn. 3826/0.
[4] Ciołkosz A., Co chciałbym przekazać młodemu pokoleniu?, data emisji: 12 VII 1968 r., Kolekcja RWE, sygn. 3744/0.
[5] Październik 1956 – partia czy społeczeństwo?, data emisji: 23 X 1966 r., Kolekcja RWE, sygn. 2850/1.
[6] Październik 1956 – zwycięstwo czy klęska?, data emisji: 24 X 1966 r., Kolekcja RWE, sygn. 2851/1.
[7] Reportaż z wiecu polonii amerykańskiej, data emisji: 8 VII 1956 r., NAC, Kolekcja RWE, sygn. 497/0.
[8] Generał Sikorski jako człowiek i polityk. Dyskusja przy okrągłym stole z udziałem Adama Ciołkosza, data emisji: 8 IX 1963 r., NAC, Kolekcja RWE, sygn. 14531/1.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (ZNiO)
[1] List Adama Ciołkosza do Jana Nowaka-Jeziorańskiego z 2 III 1968 r., Zakład Narodowy
im. Ossolińskich we Wrocławiu, Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Korespondencja.
Wydawnictwa zwarte i artykuły
Ciołkosz A. (1920). Wolne harcerstwo. Kraków.
Ciołkosz A. (1921). Nowe horyzonty harcerstwa. Kraków.
Ciołkosz A. (1936a). Przegrupowania i konsolidacje. Światło, nr 1.
Ciołkosz A. (1936b). Sztandar bez skazy. Światło, nr 5.
Ciołkosz A. (1937a). Bilans wielkiego roku. Światło, nr 1.
Ciołkosz A. (1937b). Najnowsza taktyka komunistów. Światło, nr 12.
Ciołkosz A. (1938). KPP na manowcach kłamstwa i obłudy. Światło, nr 4–5.
Ciołkosz A. (1944a). Nasz dorobek i nasze zadania. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii,
nr 5, 1 VI.
Ciołkosz A. (1944b). Oni dojdą do głosu. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 1.
Ciołkosz A. (1944c). Rocznica bitwy o ghetto, Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 5, 15 IV.
Ciołkosz A. (1945). Polska jest wieczna. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 13.
Ciołkosz A. (1947). Wybory i granica. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 2–3.
Ciołkosz A. (1948a). „Czystka”, fuzja i proces. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 10.
Ciołkosz A. (1948b). Kres etapu. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 8.
Ciołkosz A. (1948c). Po zjazdach. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 6.
Ciołkosz A. (1948d). Proces i kongres. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 1.
Ciołkosz A. (1948e). Wschód i zachód. Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 3.
Ciołkosz A. (1950a). 1 maja 1950. Robotnik, nr 4/5 (8134/5).
Ciołkosz A. (1950b). Decyzja i odpowiedzialność. Robotnik, nr 9/8139.
Ciołkosz A. (1950c). Obowiązek zespolenia się. Robotnik, nr 7/8137.
Ciołkosz A. (1950d). Po pięciu latach. Robotnik, nr 2/8132.
Ciołkosz A. (1950e). Zasłony dymne. Robotnik, nr 1/8131.
Ciołkosz A. (1956). Powrót Gomułki. Robotnik, nr 11/8205.
Ciołkosz A. (1957). To nie jest socjalizm! Głos Polski, nr 34/2578, 23 VII.
Ciołkosz A. (1966). Sprawa brzeska. Zeszyty Historyczne, z. 9, s. 219–228.
Ciołkosz A. (1967). Józef Piłsudski w perspektywie czasu. Robotnik Polski, nr 7–8.
Ciołkosz A. (1967/1968). Dialog czy walka? Lewy Nurt, z. 2.
Ciołkosz A. (1968). Walka i zagłada Żydów polskich. Związkowiec, nr 32.
Ciołkosz A. (1971a). „Dzielnica żydowska” obozu w Jabłonnie. Zeszyty Historyczne, z. 20.
Ciołkosz A. (1971b). Posłowie. Polemiki, nr VIII.
Ciołkosz A. (1973). Nacjonalizm? Nie! Zew, nr 21, s. 106.
Ciołkosz A. (1984a). Walka o prawdę: wybór artykułów 1940–1978. Wybór W. Ryser-Szymański, przedmowa G. Herling-Grudziński. Londyn.
Ciołkosz A. (1984b). Okres pomajowy. W: Ciołkoszowie A.L. (1984). Niepodległość i socjalizm 1835–1945. Audycje radiowe (s. 62–65). Warszawa.
Ciołkosz A. (1984c). Wojna–okupacja–emigracja. W: A.L. Ciołkoszowie. Niepodległość i socjalizm 1835–1945. Audycje radiowe (s. 66–70). Warszawa.
Ciołkosz A. (2014). Nowe horyzonty harcerstwa. Kraków.
Ciołkoszowie A.L. (1984). Niepodległość i socjalizm 1835–1945. Audycje radiowe. Warszawa.
Friszke A. (oprac.) (1994). Refleksje emigracyjnego socjalisty. Z listów Adama Ciołkosza 1945–1950. Więź, nr 9, s. 145–158.
Friszke A. (1995). Myśl polityczna Adama Ciołkosza. W: A. Friszke (red.). Myśl polityczna na wygnaniu (s. 67–86). Warszawa.
Friszke A. (1999). Życie polityczne emigracji. Warszawa.
Friszke A. (2003). Adam Ciołkosz i Wolne Harcerstwo (1921–1924). Więź, nr 3, s. 92–105.
Friszke A. (2011a). Adam Ciołkosz: portret polskiego socjalisty. Warszawa.
Friszke A. (2011b). Pan Ciołkosz wyczyści wychodek. Gazeta Wyborcza, nr 47, 26 II, s. 23.
Generał Sikorski jako człowiek i polityk (1963). Na Antenie, nr 8, 17 XI, s. 1.
Giełzak M. (2014). Antykomuniści lewicy: Lidia i Adam Ciołkoszowie jako historycy socjalizmu polskiego. Poznań.
Gross F. (1972). Pisarz i historyk. W: J. Żmigrodzki (red.) (1972). Adam Ciołkosz. Polityk. Pisarz. Historyk socjalizmu (s. 33–39). Londyn.
Gross F. (1987). Ludzie P.P.S. Wspomnienie o Adamie Ciołkoszu. Warszawa.
Habielski R. (1994). Kryzysy prezydenckie 1947 i 1954 roku. Ich antecedencje i następstwa. W: A. Friszke (red.). Warszawa nad Tamizą: z dziejów polskiej emigracji politycznej po drugiej wojnie światowej (s. 19–28). Warszawa.
Herling-Grudziński G. (1972). Socjalista jakich coraz mniej. W: J. Żmigrodzki (red.). Adam Ciołkosz: polityk, pisarz, historyk socjalizmu (s. 40–42). Londyn.
Heydenkorn B. (1972). Redaktor i publicysta. W: J. Żmigrodzki (red.). Adam Ciołkosz: polityk, pisarz, historyk socjalizmu (s. 77–81). Londyn.
Korboński S. (1972). Adam Ciołkosz a strajk chłopski. W: J. Żmigrodzki (red.) (1972). Adam Ciołkosz: polityk, pisarz, historyk socjalizmu (s. 21–24). Londyn.
Nowak-Jeziorański J. (2005). Wojna w eterze. Kraków.
Paszkiewicz L.B. (2012). Pierwsza podróż Lidii i Adama Ciołkoszów do USA (1953–1954). Przegląd Polsko-Polonijny, nr 4, s. 169–195.
Sabbat K. (1972). Adam Ciołkosz – przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. W: J. Żmigrodzki (red.). Adam Ciołkosz: polityk, pisarz, historyk socjalizmu (s. 46–50).Londyn.
Smogorzewski K. (1984). Adam Ciołkosz jako publicysta. Kultura, nr 7–8, s. 181–185.
Socjalistyczna dyskusja o sprawie narodowościowej w Polsce (1938). Nasza Walka, nr 2–3,
s. 19.
Sprawa brzeska (1931). Robotnik, nr 375/4715, 28 X, s. 1.
Tarka K. (2006). Kryptonim „Okularnik”. Sprawa rozpracowania operacyjnego Adama Ciołkosza. Przegląd Polonijny, z. 3, s. 103–108.
Tow. Szmul Zygielbojm (1943). Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, nr 10, 15 V, s. 1.
Urbański A. (1972). Socjalista na emigracji. W: J. Żmigrodzki (red.). Adam Ciołkosz: polityk, pisarz, historyk socjalizmu (s. 51–56). Londyn.
Waingertner P. (2005). Rosyjski komunizm w oczach polskiego socjalisty: Z refleksji politycznej Adama Ciołkosza. Rocznik Łódzki, t. 52, s. 143–150.
Woźniczka Z. (oprac.) (1998). Starania socjalistów na uchodźstwie na rzecz swoich uwięzionych towarzyszy w kraju w czasie procesu działaczy WRN jesienią 1948 r. (dokumenty ze zbiorów Archiwum Adama i Lidii Ciołkoszów w Londynie). Dzieje Najnowsze, nr 4,
s. 165–179.
Żmigrodzki J. (red.) (1972). Adam Ciołkosz: polityk, pisarz, historyk socjalizmu. Londyn.


 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.