W kręgu Pamiętnika Umiejętności Moralnych i Literatury oraz warszawskiej działalności naukowo-literackiej Krystyna Lacha Szyrmy

Aneta Kwiatek

Abstrakt

About Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury and Krystyn Lach-Szyrma’s educational and literary legacy in Warsaw.

This article analyzes the contents of Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury. It was monthly magazine, published in the years 1830 in Warsaw. Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury was edited by Krystyn Lach Szyrma who was a professor of philosophy at Warsaw University from 1824 to 1831 as well as writer, journalist, translator, political activist and a pioneer of Polish-British cultural relations. Pamiętnik was a good example of the heterogeneity of the magazines of that time, as well as the general development trends of contemporary press. Despite the ephemeral nature, censorship and financial limitations, frequent changes of editors and contributors the magazine played an important role in both contemporary literary polemics and dissemination of literature.
 

Słowa kluczowe: Polish press, 19th century, history of press, periodical press of Warsaw, Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury
References

Literatura podmiotu:

Elkan I. (1830). O przekładzie Wallenroda Mickiewicza na język niemiecki. Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury, t. 1, s. 312–323.

Gindroz (1829). O potrzebie wychowania domowego, w pomoc insurekcji publicznej. Pamiętnik Umiejętności Czystych i Stosowanych, t. 4, s. 243–255.

Kłokocki S. (1830). O wzniosłem. Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury, t. 1,
s. 335–356.

Renouard A.Ch. (1829). Uwagi nad urządzeniem szkół średnich, czyli drugiego rzędu między szkołami wyższymi a początkowymi. Pamiętnik Umiejętności Czystych i Stosowanych,
t. 1, s. 162–182, 279–292; t. 2, s. 55–72.

Szyrma K.L. (1818). List pisany z Sieniawy 3 września 1818 r., Bibl. Czart., rkps 5521, k. 14.

Szyrma K.L. (1829). Przedmowa. Pamiętnik Warszawski Umiejętności Czystych i Stosowanych, z. 1, s. 1–2.

Szyrma K.L. (1873). Pamiętnik mojego życia.Londyn 1873.

Szyrma K.L. (1981). Podróż po Anglii i Szkocji. Przypomnienia z podróży roku 1820–1824 odbytej. Warszawa.

Szyrma K.L., Pawłowicz M.A., Janicki F. (red.)(1830). Pamiętnik Umiejętności Moralnych i Literatury, t. 1–11.

 

Literatura przedmiotu:

Chojnacki W., Dąbrowski J. (1971). Krystyn Lach Szyrma. Syn ziemi mazurskiej. Olsztyn.

Dienstl-Kaczyńska K. (1937). Przyczynki do działalności filozoficznej Krystyna Lacha Szyrmy. Przegląd Filozoficzny, z. 3, s. 347–348.

Gajkowska C. (1991).Czasopiśmiennictwo literackie XIX wieku.W: J. Bachórz i A. Kowalczykowa (red.). Słownik literatury polskiej XIX wieku (s. 144–156). Wrocław.

Giełżyński W. (1962). Prasa warszawska 1661–1914. Warszawa.

Gołębiowska Z. (2000). W kręgu Czartoryskich. Wpływy angielskie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku. Lublin.

Gołębiowska Z. (2005). Oświata i wychowanie w Puławach oraz w kluczu końskowolskim w czasach Czartoryskich. Puławy.

Hleb-Koszańska H. (1932).Letters Literary and Political on Poland Krystyna Lacha Szyrmy. Wilno.

Joczowa M. (1991). Magnetyzm. W: J. Bachórz i A. Kowalczykowa (red.). Słownik literatury polskiej XIX wieku (s. 526–528). Wrocław.

Kempa A. (1971).Programy redakcyjne i dążności polskiej prasy literackiej w I ćwierćwieczu XIX. Prace Polonistyczne, r. XXVII, s. 147–164.

Kolasa W.M. (2012). Tendencje w badaniach dawnej prasy polskiej (do 1864). Analiza bibliometryczna. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1, s. 35–53.

Komarnicki L. (1926). Historia literatury polskiej XIX w. Warszawa.

Krajewska W. (1991). Angielsko-polskie związki literackie.W: J. Bachórz i A. Kowalczykowa (red.). Słownik literatury polskiej XIX wieku (s. 22–26). Wrocław.

Kucharzewski J. (1911). Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji (zarys bibliograficzno-historyczny). Warszawa.

Libera Z. (1994). Ćwiczenia Naukowe i Pamiętnik Naukowy (Uwagi i obserwacje).W: tegoż: Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu. Szkice o XVIII stuleciu (s. 346–354).Warszawa.

Łojek J. (1966). Studia nad prasą i opinią publiczną w Królestwie Polskim 1815–1830. Warszawa.

Łojek J. (1972). Zarys historii prasy polskiej w latach 1661–1831. Warszawa.

Mochnacki M. (2000). O literaturze polskiej w wieku XIX. Gdańsk.

Płonka-Syroka B. (2007). Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii.Wrocław.

Podhajecka M. (2013). Tracing the Sources of Krystyn Lach Szyrma’s English-Polish Dictionary (1828): Inspired or Borrowed? W: R.W. McConchie, T. Juvonen, M. Kaunisto,
M. Nevala, J. Tyrkkö (red.). Selected Proceedings of the 2012 Symposium on New Approaches in English Historical Lexis (HEL–LEX 3) (s. 142–159). Somerville: Cascadilla Proceedings Project.

Pusz W. (1979). „Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego      współpracowników. Wrocław.

Skowronek J. (1981). Zainteresowania historyczne środowiska puławskiego na przełomie XVIII/XIX wieku i ich związki z polityką. W: J. Maternicki (red.). Edukacja historyczna społeczeństwa polskiego w XIX wieku. Zbiór studiów (s. 125–155). Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.