Koncepcja e-government w świetle wskaźników Komisji Europejskiej

Maria Nowina Konopka

Abstrakt
European Concept of E-government in the Light of the Indicators of the European Commission
 
The concept of electronic government developed by the European Union is a proposal to help counter the continual changing trends in the technological revolution. The idea is to create a unified, inter-operable and cross-border communications platform that will give every EU citizen the opportunity to use e-government services at equal level. The purpose of this article is to try to verify the findings of the European Union with empirical data by showing the actual degree of development of the concept.
 
Słowa kluczowe: European Union, European Commission, e-government, Digital Single Market
References

Batko K., Billewicz G. (2013). E-usługi w biznesie i administracji publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, t. 136, s. 47–63.

Białobłocki T., Moroz J., Nowina Konopka M., Zacher L. (2006). Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania. Warszawa.

Bogucki D. (2005). eGovernment w Unii Europejskiej. eAdministracja, eObywatel, eUrząd, ePaństwo, nr 1, s. 10–15.

Communication from the Commission Europe 2020. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth 2010–2020 (2010). Brussels.

Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Digital Single Market Strategy For Europe (2015). Brussels.

Cross-border solutions (2015). European Commission – Digital Single Market, 5.03.2015 [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/node/77121; 12.04.2016].

Digital Agenda Key Indicators. European Commission – Digital Single Market [http://digital-agenda-data.eu/datasets/digital_agenda_scoreboard_key_indicators/indicators#egovernment; 12.04.2016].

Digital Agenda Scoreboard. Most targets reached, time has come to lift digital borders (2015). European Commission, 18.06.2015 [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-agenda-scoreboard-2015-most-targets-reached-time-has-come-lift-digital-borders; 10.04.2016].

E-administracja w perspektywie kontroli (2004). EUROSAI IT Working Group [http://eurosai-it.org/nowa/documents/activities/polish_e_gov.pdf; 14.04.2016].

eGovernment Action Plan 2016–2020 – plan działania w obszarze e-administracji – konsultacje KE, 6.11.2015 [https://mac.gov.pl/aktualnosci/egovernment-action-plan-2016-2020-plan-dzialania-w-obszarze-e-administracji-konsultacje; 12.04.2016].

eGovernment Benchmark Framework 2012–2015. Method Paper (2012). European Commission, 6.2012 [https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/eGovernment%20Benchmarking%20method%20paper%20published%20version_0.pdf; 12.04.2016].

E-government usage by individuals (2015). Eurostat, 28.09.2015, [http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tsdgo330&language=en; 20.04.2016].

EU eGovernment Report 2014 – Country Factsheets E-Government (2014). European Commission, 22.05.2014 [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/scoreboard-2014-country-factsheets-e-government; 20.04.2016].

Eurostat Regional Yearbook 2015 (2015). Luxemburg.

Eurostat (2014). [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home; 10.03.2014].

Fleszer D. (2012). Funkcjonowanie elektronicznej administracji na przykładzie ePuap. Rocz­niki Administracji i Prawa, t. 12, s. 119–138.

Haręża A. (2011). Wprowadzenie do problematyki elektronicznej administracji publicznej. Prawo Mediów Elektronicznych, nr 1, s. 26–32.

Have your say in the public consultation on the next eGovernment Action Plan 2016–2020 (2015). European Commission, 30.10.2015 [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-public-consultation-next-egovernment-action-plan-2016-2020; 12.04.2016].

How digital is your country? New figures reveal progress needed towards a digital Europe (2015). European Commission, 24.02.2015 [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_en.htm; 12.04.2016].

Janowski J. (2009). Administracja elektroniczna. Kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce. Warszawa.

Kasprzyk B. (2011). Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli.
Zeszyt Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 23, s. 343–353.

KIGEiT o znaczeniu dokumentu A Digital Agenda for Europe (2012). Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji 25.12.2012, [http://www.kigeit.org.pl/digital-agenda-for-europe.html; 12.02.2013].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów, Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy (2015). Bruksela.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej (2015). 24.02.2015 [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4475_en.htm; 12.04.2016].

Kowalczyk M. (2009). E-urząd w komunikacji z obywatelem. Warszawa.

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020 (2012). Ministerstwo

Gospodarki, 15.12.2012 [http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Strategia+
Europa+2020; 12.03.2015].

Nowina Konopka M. (2013). The economic and social benefits of a digital single marketin the context of the Digital Agenda for Europe. W: M. Kaczmarczyk, D. Rott (red.). Problemy konwergencji mediów (s. 95–106). Sosnowiec–Praga.

Online Availability of Public Services: How is Europe Progressing? Web Based Survey on Electronic Public Services. Report of the fifth measurement (2004). Warszawa.

Osowski S. (2010). Aktywna biblioteka – miejsce dla obywateli: e-administracja. Warszawa.

Papińska-Kacperek J., Wassilew A. (2015). Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej. Studia Informatica, vol. 37/874, s. 115–128.

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-administracji (2007). Tarnów.

Porębski L. (2012). Powiaty w sieci. Główne funkcje realizowane przez samorządowe witryny internetowe. Studia Humanistyczne AGH, t. 11/4, s. 141–151.

Porębski L. (2013). Rozwój elektronicznej administracji jako element zróżnicowania regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, t. 3/53, s. 60–74.

Public Services, European Commission – Digital Single Market (2016). European Commission, 19.04.2016 [https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/public-services-egovernment; 22.04.2016].

Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych dla MNiI. (2004). Warszawa.

The Lisbon Strategy 2000–2010. An analysis and evaluation of the methods used and results achieved (2010). European Parliament Think Tank, 15.07.2010 [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-EMPL_ET%282010%29440285; 22.04.2016].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.