Postawa i oczekiwania obywateli polskich wobec działań podejmowanych przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Analiza badań ankietowych

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstrakt
Polish Citizens’ Attitude and Expectations towards the European Union Communication Strategy. Analysis of Surveys
 
The publication shows attempts of activation of the European Union citizens on the Internet. It also summarizes the activities of EU representatives related to the development and implementation of the EU communication strategy on the Internet. At the same time it indicates the effects of these actions – the involvement of EU citizens in the debate on the functioning of the European Union. The Author tries to answer the question why this engagement is low. She analyzes the results of the survey conducted at the end of 2014, about the readiness of the Polish citizens to communicate and express their needs.
Słowa kluczowe: European Union, communication strategy, Polish citizens, expectations, public opinion poll
References

Dobek-Ostrowska B. (2009). Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa–Bielsko-Biała: ParkEdukacja.

Eurobarometr 78, Polska (2012). Opinia publiczna w Unii Europejskiej, Jesień, Raport Krajowy: Polska [http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_pl_pl_nat.pdf.].

Komisja Europejska (2001). European Governance, A White Paper. COM (2001) 428 final.

Komisja Europejska (2005a). Plan D dla demokracji, dialogu i debaty. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość. Bruksela: COM (2005) 494 końcowy.

Komisja Europejska (2005b). Action Plan to Improve Communicating Europe [http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/communication_com_en.pdf; 5.07.2010].

Komisja Europejska (2007a). Partnerski proces komunikowania na temat Europy. Bruksela, COM (2007) 568 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2007b). Communicating about Europe via the Internet. Engaging the Citizens. Bruksela, SEC (2007) 1742.

Komisja Kultury i Edukacji (2010). Projekt sprawozdania w sprawie dziennikarstwa i nowych

mediów – tworzenie sfery publicznej w Europie (2010/2015(INI)). Uzasadnienie. Sprawozdawca: Morten Løkkegaard. Parlament Europejski [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE-439.380+01+DOC+PDF+V0//pl&-
language=pl].

Łukasik-Duszyńska M. (2011). Unia Europejska a obywatele – skuteczna czy nieskuteczna komunikacja. W: A. Adamus-Matuszyńska, R. Maćkowska (red.). Public Relations jako funkcja zarządzania organizacją (s. 312–326). Katowice.

Łukasik-Duszyńska M. (2013a). ‘Communication gap’. The European Union’s Internet contacts with its citizens. W: A.S. Bidwell (red.). European Meetings. Social and Political Studies (s. 87–104). Frankfurt am Main–Wien.

Łukasik-Duszyńska M. (2013b). Poprawni czy niepoprawni w komunikowaniu się, czyli wpisy i komentarze na profilach polskich eurodeputowanych na Facebooku. W: M. Graszewicz (red.). Teorie komunikacji i mediów, t. 6: Poprawność i stosowność w komunikacji (s. 123–140). Wrocław.

Łukasik-Duszyńska M. (2014). Studenci psychologii jako podmiot komunikowania w Unii Europejskiej. W: K. Stasiuk-Krajewska, M. Graszewicz (red.). Teorie komunikacji i mediów, t. 7: Od teorii do empirii (s. 329–342). Wrocław.

Łukasik-Duszyńska M. (2015). Unia Europejska a obywatele. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Parlament Europejski (2010). New media, new conversations, a new look UE? Information, Bruksela, 4.05.2010 [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NON SGML+IM-PRESS+20100430STO73839+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.