Młodzież a praca nad sobą – w świetle listów młodych czytelników do redakcji wybranych czasopism młodzieżowych: Cogito, Victor Gimnazjalista i Mały Gość Niedzielny

Anna Dąbrowska

Abstrakt

Adolescents and self-improvement – in light of young readers’ letters to the editor in youth magazines: Cogito, Victor Gimnazjalista and Mały Gość Niedzielny

Contemporary adolescents are subjected to two opposing forces: consumer culture characterized by subordination and revolt against controlled activity. Youth fosters self-improvement, which requires intentional and conscious changes in behaviors and personalities conforming to accepted standards as well as an orientation toward faraway pro-social goals. Both are difficult. This article addresses the following questions: Are contemporary adolescents interested in self-improvement, and – if so – how do they express this interest? Answers come from the analysis of young readers’ letters to the editor in selected youth magazines. The results suggest that, despite the lack of the term “work on oneself” in the letters, young readers discuss three important types of activity: self-knowledge, self-improvement and self-education. In this way young people express their interest in self-improvement.
Słowa kluczowe: adolescents, self-improvement, self-education, youth magazines, letters
References

Adamska-Staroń M. (2006). Samokształtowanie w świadomości młodzieży. Aktualny i antycypowany wizerunek. Częstochowa.

Bauman Z. (1995). Wolność, przeł. J. Tokarska-Bakir. Kraków–Warszawa.

Dudzikowa M. (1985). O trudnej sztuce tworzenia samego siebie. Warszawa.

Dudzikowa M. (1993). Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki. Warszawa.

Frankl V.E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu życia, przeł. A. Wolnicka. Warszawa.

Frankl V.E. (2012). Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przeł. A. Wolnicka. Warszawa.

Hiszpańska B. (2010). Prawda u podstaw samowychowania. Lublin.

Matwijów B. (1994). Samokształtowanie się w pedagogicznych koncepcjach XX wieku. Kraków.

Obuchowski K. (2001). Człowiek, dążenie, sens. Myśli wybrane. Bydgoszcz.

Reykowski J. (1989). Podmiotowość – szkic problematyki. W: P. Buczkowski, R. Cichocki (red.). Podmiotowość: możliwość – rzeczywistość – konieczność (s. 199–212). Poznań.

Skudrzyk A. (2005). Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym. Katowice.

Skwarczyńska S. (1975). Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa.

Spaemann R. (2001). Osoby. O różnicy pomiędzy czymś a kimś, przeł. J. Merecki. Warszawa.

Taylor Ch. (2012). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesne, przeł. J. Gruszczyński i in. Warszawa.

Zaleski Z. (1990). Cele osobiste a sens życia. W: K. Obuchowski, B. Puszczewicz (red.). Sens życia (s. 41–46). Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.