Multimodalność mediów w czasach audiowizualności a błędy w komunikowaniu

Jacek Dąbała

Abstrakt

The multimodality of audiovisuality vs. projection error in communication

The paper analyzes the semantic complexity of such concepts as modality, multimodality and audiovisuality, as well as their intricate effects on media communication errors. The author shows the link between the lack of perceptual abilities of people and the errors made in their work. In addition, he distinguishes and terms the most important communication errors. He also indicates how they can be avoided by knowingly adapting one’s own abilities to the tasks: both planned and performed.
Słowa kluczowe: modality, multimodality, audiovisuality, projection, error, communication, journalism, management
References

Asghar R. (2016). Why Experts Make Bad Predictions and How Not To Be Fooled by Them [http://www.forbes.com/sites/robasghar/2016/03/10/why-experts-make-bad-predictions-and-how-not-to-be-fooled-by-them/#bb9b7951168a; 23.02.2017].

Bateman J.A., Schmidt K.-H. (2012). Multimodal Film Analysis: How Films Mean. London 2012.

Bauman Z. (2000). Globalizacja, przeł.E. Klekot. Warszawa.

Boyd A. (2001). Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, przeł. A. Sadza. Kraków.

Chyliński M., Russ-Mohl S. (2007). Dziennikarstwo. Warszawa.

Dąbała J. (2015). Jakość dziennikarstwa w perspektywie grywalizacyjnej. Zeszyty Prasoznawcze, nr 4, s. 829–838.

Debray R. (2010). Wprowadzenie do mediologii, przeł. A. Kapciak. Warszawa.

Gallese V., Lakoff G. (2005). The Brain’s concepts: the role of the sensory-motor system in conceptual knowledge. Cognitive Neuropsychology, nr 21, s. 1–25.

Gläser J., Laudel G. (2009). On Interviewing “Good” and “Bad” Experts. W: A. Bogner, B. Littig, W. Menz (red.). Interviewing Experts (s. 117–137). London.

Kress G., Leeuwen T. van (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London.

McLuhan M. (2001). Wybór tekstów, przeł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, wybór i red. E. McLuhan, F. Zingrone. Poznań.

Mearsheimer J.J. (2012). Dlaczego politycy kłamią. Cała prawda o kłamstwie w polityce między­narodowej, przeł. G. Łuczkiewicz. Warszawa.

Miczka T. (2017). Audiovisuality of the Third Degree. Reality or Fantasy? W: L.W. Zacher (red.). Technology, Society and Sustainability (s. 99–105). Cham.

Willingham T.D. (2012). WhenCan You Trust the Experts? How to Tell Good Science from Bad in Education. San Francisco.

Żebrowska E. (2012). Tekst w komunikacji zapośredniczonej komputerowo. Lingwistyka Stosowana, nr 5, s. 145–154.

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.