Relacjonowanie wyborów samorządowych w 2018 roku w publicznej telewizji regionalnej w świetle założeń misji publicznej (na przykładzie programu informacyjnego „Aktualności” TVP3 Katowice)

Marek Mazur

Abstrakt

The Coverage of Regional and Local Elections ‘2018 in Public Regional Television in the Light of Public Service Mission (based on the Example of News Programme “Aktualności” TVP3 Katowice)

The public service mission of public media imposes a number of responsibilities on public broadcasters covering politics. These responsibilities were expressed in the article as three news media functions. First, information (dissemination of information about candidates, their programs and main issues in election campaign). Second, the “watchdog” role which focuses on the delivery of information about candidates’ abuses of law and ethical violations, as well as critical information about their offers. Lastly, mobilisation which focuses on the delivery of information encouraging voters to vote. To answer the main research question about how the requirements of public service mission were fulfilled by regional television in the period preceding regional and local elections in 2018, the above-mentioned functions were verified after the content analysis of news programme “Aktualności” TVP3 Katowice. The results of the qualitative and quantitative analysis exhibited the dominance of propaganda bias in television news regarding local elections. The overall conclusion was that the analysed medium did not respect the elementary rules of the public service mission (impartiality and internal pluralism) and it did not fulfil the functions of news media properly.

Słowa kluczowe: public mission of public television, local elections, public regional television
References

Adamik-Szysiak M., Łukasik-Turecka A., Romiszewska B. (2016). Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 na Lubelszczyźnie. Lublin.

Brzoza K. (2016). Rola Dziennika Zachodniego w wyborach samorządowych 2014 r. W: S. Michalczyk, D. Krawczyk (red.). Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze (s. 65–86). Mikołów.

Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. (2016). Rządzący i opozycja. Partie sejmowe i lokalne w małopolskich wyborach samorządowych 2014. Kraków.

CBOS (2014a) Nr 124/2014 Wybory samorządowe.

CBOS (2014b) Nr 177/2014 Polacy o swoim udziale w ostatnich wyborach samorządowych.

CBOS (2018a) Nr 120/2018 Wybory samorządowe a poczucie podmiotowości obywatelskiej.

CBOS (2018b) Nr 132/2018 Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018.

Eldridge II S., Steel J. (2016). Normative expectations. Journalism Studies, nr 17 (7), s. 817–826.

Gierula M. (2016). Skutki społeczne zmiany przestrzeni lokalno-regionalnych mediów periodycznych. Między tradycyjnym a wirtualnym modelem. Przypadek Śląska. W: A. Jaskiernia, K. Gajlewicz-Korab (red.). Rozwój internetu a zmiany w mediach, systemach medialnych oraz społecznych (s. 111–122). Warszawa.

Graber D. (2001). The Rocky Road to New Paradigms: Modernizing News and Citizenship Standards. Political Communication, nr 20 (2), s. 145–148.

Hess A., Mazur M. (red.). (2012). Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej. Katowice.

Jachimowski M. (2000). Telewizja regionalna w regionalnym systemie informacji. W: W. Dudek (red.). Radio i telewizja. Informacja, kultura, polityka. Katowice.

Jaskiernia A. (2007). Czynniki oddziałujące na zachowania mediów masowych w procesach wyborczych. W: M. Szpunar (red.). Media – między władzą a społeczeństwem (s. 13–37). Rzeszów.

Jaskiernia A. (2006). Publiczne media elektroniczne w Europie. Warszawa.

Lasota T. (2013). Misja publiczna w telewizji polskiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica, nr 2 (20), s. 157–160.

Mazur M. Hess A. (2012). Upartyjnienie, mediatyzacja i profesjonalizacja samorządowych kampanii wyborczych. W: A. Hess, M. Mazur (red.). Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej (s. 15–38). Katowice.

Meijer I.C. (2010). Democratizing Journalism? Journalism Studies, nr 11 (3), s. 327–342.

Michalczyk S. (2018). Społeczności lokalne i regionalne jako zadania informacyjno-publicystyczne. W: S. Michalczyk, K. Brzoza (red.). Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 1 Problemy teoretyczno-praktyczne (s. 11–30). Katowice.

Nielsen R.K. (2017). The One Thing Journalism Just Might do for Democracy. Journalism Studies, nr 18 (10), s. 1251–1262.

Norris P. (2000). A Virtous Circle. Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge.

Ociepka B. (2003). Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej. Wrocław.

Patterson T.E. (2003). The Search for A Standard: Markets and Media. Political Communication, nr 20, s. 139–143.

Pokorna-Ignatowicz K. (2010). Polska telewizja publiczna jako „łup polityczny”. Studia Medioznawcze, nr 2 (41), s. 39–47.

Raport KRRiT, (2014). Monitoring wyborczych telewizyjnych serwisów informacyjnych. Wybory samorządowe 2014. TV ogólnopolskie, Warszawa. [http://www.krrit.gov.pl; 11.12.2018].

Raport KRRiT. (2011). Realizacja misji publicznej w zakresie edukacji obywatelskiej w programach regionalnych radia publicznego na przykładzie audycji informacyjnych, publicystycznych oraz instruktażowo-poradniczych dotyczących wyborów do samorządu terytorialnego 2010 r., nadanych w okresie 15–19 listopada 2010 r. Warszawa. [http://www.krrit.gov.pl; 11.12.2018].

Raport KRRiT. (2018), Rynek telewizyjny w I kwartale 2018 roku, Warszawa. [http://www.krrit.gov.pl; 11.12.2018].

Skrzypiński D. (2013). W różnorodności siła? Społeczno-gospodarcza charakterystyka województw. W: R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska (red.). Gra o regiony Wybory do sejmików województw w 2010 r. (s. 35–54). Wrocław.

Statystyki Państwowej Komisji Wyborczej: Wybory samorządowe ‘2018 [https://wybory2018.pkw.gov.pl; 19.01.2019].

Strömbäck J. (2017). Does Public Service TV and the Intensity of the Political Information Environment Matter? Journalism Studies, nr 18 (11), s. 1415–1432.

Strömbäck J. (2005). In Search of a Standard: Four Models of Democracy and their Normative Implications for Journalism. Journalism Studies, nr 6 (3), s. 331–345.

Strömbäck J., Esser F. (2014). Introduction. Journalism Studies, nr 15 (3), s. 243–255.

Strömbäck J, Kaid L.L. (2008). A Framework for Comparing Election News Coverage Around the World. W: J. Strömbäck, L.L. Kaid (red.). Election News Coverage Around the World (s. 1–15). New York–London.

Szostok P. (2013). Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? Komu służą periodyki finansowane z lokalnych budżetów? Katowice.

Szwed R. (2011). Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym. Lublin.

Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 Nr 7, poz. 34).

Van Aelst P., Strömbäck J., Aalberg T., Esser F., de Vreese C., Matthes J., Hopmann D., Salgado S., Hubé N., Stępińska A., Papathanassopoulos S., Berganza R., Legnante G., Reinemann C., Sheafer T., Stanyer J. (2017). Political Communication in a High-choice Media Environment: a Challenge for Democracy? Annals of the International Communication Association, nr 41 (1), s. 3–27.

Wierzchołowski G. (2014). Jak wygrać wybory samorządowe. Warszawa.

Zaller J. (2003). A New Standard of News Quality: Burglar Alarms for The Monitorial Citizen. Political Communication, nr 20, s. 139–143.

Zasady realizowania przez TVP S.A. misji publicznej (załącznik do Uchwały Zarządu TVP S.A nr 108/2005 z dnia 29 marca 2005 roku). W: TVP S.A. Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania przez TVP S.A. wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2008 roku. Załącznik do Uchwały Nr 183/2009 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 3 marca 2009 roku, s. 81–97.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.