Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne 

Władysław Marek Kolasa,

Edyta Gałuszka

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka powstały w latach 1951–2017. Studium ma charakter selekcyjny i obejmuje analizę czterech typów wypowiedzi: publikacji naukowych, recenzji, kronik oraz artykułów popularnonaukowych. W odniesieniu do pierwszej grupy (prac naukowych) dążono do kompletności; poddano zatem analizie wszystkie oryginalne prace badawcze (monografie, raporty, artykuły, rozdziały). Wobec pozostałych typów wypowiedzi (recenzje, kroniki, wypowiedzi popularnonaukowe) zastosowano selekcję; ujęto tylko publikacje o trwalej wartości. Łącznie dorobek Walerego Pisarka liczył 790 pozycji i składał się z 320 oryginalnych rozpraw naukowych, 245 recenzji, sprawozdań i kronik oraz przeszło 225 tekstów popularnonaukowych. Publikacje naukowe przedstawiono w rozmaitych przekrojach. Zbadano m.in. ich dynamikę, geografię wydawniczą oraz tematykę. Uzupełnieniem omówienia jest analiza cytowań, do której wykorzystano dane zaczerpnięte z Google Scholar (155 prac, 1499 referencji). Osobno przeanalizowano dorobek popularyzatorski, przedstawiając m.in. jego dynamikę oraz analizę źródeł publikacji.

The Scientific Works and Popularizing Achievements of Walery Pisarek

The scientific and popularizing achievements of Walery Pisarek are the subject of an article focusing on Professor Pisarek’s works published in 1951–2017. This study has a selective character and includes an analysis of four types of publications: scientific publications, reviews, chronicles and popular science articles. With regard to the first group, the analysis covered all his research papers, including monographs, reports, articles and chapters. As regards to other types of texts (reviews, chronicles, popular science publications), only selected publications of permanent value were taken into consideration. In total, Professor Walery Pisarek’s achievements included 790 scientific items and consisted of 320 original dissertations, 245 reviews, reports and chronicles, and over 225 popular science texts. The article presents many aspects of the scientific publications authored by Walery Pisarek, their dynamics, publishing geography and issues raised in Professor Pisarek’s articles. The study is complemented by an analysis of citations, based on Google Scholar data (155 works, 1499 references). The popularizing achievements of Professor Walery Pisarek, their dynamics and publications’ sources are analyzed separately.

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, media, językoznawstwo, dokumentacja, bibliometria , linguistics, documentation, bibliometrics

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.