Wkład profesora Walerego Pisarka w kształtowanie polskiego systemu prawa medialnego

Izabela Dobosz

Abstrakt

Autorka porusza w tekście niektóre aspekty działalności Profesora Walerego Pisarka stanowiące jego wkład w kształtowanie polskiego systemu prawa medialnego. Pierwszym z nich były badania nad prawem prasowym europejskich państw socjalistycznych w latach 1973–1974, stanowiące do dziś niezwykle cenne źródło wiedzy o socjalistycznych systemach medialnych. Kolejnymi aspektami działalności Walerego Pisarka był jego udział w pracach legislacyjnych dotyczących prawa środków komunikowania masowego, jak również ustawy o języku polskim. Ta ostania działalność zaowocowała powołaniem przy Polskiej Akademii Nauk Rady Języka Polskiego, której Profesor Pisarek był przez wiele lat przewodniczącym i w której pracach brał udział do końca życia.

Walery Pisarek’s Contribution to the Shaping of the Polish Media Law System

The article discusses Walery Pisarek’s activities and contribution to the shaping of the Polish media law system. Beginning with the studies of the press law of the European socialist states in 1973–1974, which is still an extremely valuable source of knowledge about socialist media systems, it describes other aspects of Professor’s activity, including his participation in legislative works concerning the mass media law, as well as the Polish Language Act, and his contribution to the creation of the Council for the Polish Language at the Presidium of the Polish Academy of Sciences. Professor Walery Pisarek was a chairman of the Council and participated in its works until the end of his life.

Słowa kluczowe: Walery Pisarek, prawo prasowe, ochrona języka polskiego, ustawa o języku polskim, prawo mediów , press law, Polish language protection, Polish Language Act, mass media law
References

Dobosz I. (2011). Prawo prasowe. Wyd. II, Warszawa.

Dobosz I. (2017). O kulisach powstania zeszytu 11 Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (Z kart współpracy OBP i MIWiOWI UJ w latach 70.). Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 45–56.

Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze „Solidarności” 1980–1990 (2001). Warszawa.

Ustawa z dnia 7 października 1999 o języku polskim. Dz.U. 1999 Nr 90, poz. 999.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. 1984 Nr 5, poz. 24.

Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992. Dz.U. z 1993 Nr 7 poz. 34 ze zm.; t.j. Dz.U. 2017, 1414 j.t.

World Directory of Mass Communication Researches (1984). Oprac. S. Dziki, J. Maczuga, W. Pisarek. OBP, Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.