Ekstremizm w mediach – program badawczy monitoringu prasy w Księstwie Lichtensteinu (2010-2016) 

Sławomir Gawroński

Abstrakt

Extremism in the Media: Print Media Monitoring in the Principality of Liechtenstein (2010 –2016) Research Project

This article presents the wide spectrum of possibilities offered by media monitoring for political science and the practice of social research of the determinants of political extremism. The author describes the theoretical framework of the relations between the mass media and the phenomenon of political extremism. The author also presents a case study – a research project being performed in the Principality of Liechtenstein (monitoring political extremism in social life). Liechtenstein is not a country particularly threatened by extremism, mainly due to its size (the state belongs to a group of European microstates), as well as close relations with a stable state in the field of extremism – the Swiss Confederation. Nevertheless, the research project has been implemented and developed for several years and its formula can also be applied to other countries. The applied research methods are limited to an analysis of the literature in reference to political extremism, the methods of media research, as well as desk research – presenting a case study.

Słowa kluczowe: media monitoring, political extremism, Principality of Liechtenstein, mass media, print media
References

Antoszewski A. (2008). Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków. Toruń.

Dobek-Ostrowska B. (2007). Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki. Warszawa.

Gawroński S. (2011). Branding narodowy w praktyce. Studium przypadku Księstwa Liechtensteinu. Rzeszów.

Gawroński S. (2012). Rynek prasowy w Księstwie Liechtensteinu. Historia i teraźniejszość. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1–2, s. 70–76.

Gawroński S. (2012). System medialny Księstwa Liechtensteinu. W: J.W. Adamowski, A. Jaskiernia (red.). Systemy medialne w XXI wieku. Wspólne czy różne drogi rozwoju? (s. 105–116). Warszawa.

Gawroński S. (2007). Współpraca z mediami. Teoria a oczekiwania dziennikarzy. W: D. Tworzydło, T. Soliński (red.). Pracownicy i media w procesie komunikacji (s. 29–40). Rzeszów.

Goban-Klas T. (1999). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa–Kraków.

Hołub A. (2016). Ekstremizm i radykalizm jako środowiska rozwoju terroryzmu. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 17, s. 23–40.

Jakubowska U. (2002). Ekstremizm polityczny. W: K. Skarżyńska (red.). Podstawy psychologii politycznej. Poznań.

Jakubowska U. (2005). Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne. Gdańsk.

Kołodziejczyk P. (2012). Metodologiczne problemy badania internetowych witryn ekstremistycznych. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, t. 8, s. 49–92.

Leksykon politologii (2003). Antoszewski A., Herbut R. (red.). Wrocław.

Lisowska-Magdziarz M. (2004). Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Kraków.

Lisowska-Magdziarz M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów. Kraków.

Mrozowski M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa.

Słownik języka polskiego (2002). Sobol E. (red.). Warszawa.

Słownik wyrazów bliskoznacznych (2008). Wiśniakowska L. (red.). Warszawa.

Szwed R. (2011). Nieswoistość analizy dyskursu w nauce o komunikacji. Dyskurs jako przedmiot i metoda badań. W: T. Gackowski (red.). Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych (s. 13–30). Warszawa.

Tokarczyk R. (2003/2004). Rozważania nad pojęciem ekstremizmu. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, vol. 50/51, s. 253–280.

Tokarczyk R. (2004). Teoretyczna a praktyczna istota współczesnego ekstremizmu politycznego. W: E. Olszewski (red.). Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego (s. 13–36). Lublin.

Tomaszewski P. (2012). Ekstremizm polityczny a bezpieczeństwo państwa – rozważania w kontekście Polski. Historia i Polityka, nr 7 (14), s. 47–57.

Wimmer R.D., Dominick J.D. (2008). Mass media. Metody badań. Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.