Dla Autorów

Zasady redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

Artykuły prosimy nadsyłac na adres sekretarza redakcji: rfilas@poczta.onet.pl

Prosimy nadsyłać artykuły w plikach.doc lub .rtf (nie .docx), pisane czcionką Times New Roman, rozmiar 12 z odstępem między wierszami 1,5; wyjustowane. Natomiast tabele i wszelkie napisy w wykresach prosimy redagować czcionką Times New Roman, rozmiar 10, odstęp między wierszami 1. Tytuły tabel i wykresów – czcionka Times New Roman wytłuszczona, rozmiar 10, odstęp między wierszami 1. W tekście powinny być wprowadzone poniższe formatowania.

Przypisy, odsyłacze i noty bibliograficzne

W Zeszytach stosujemy harwardzki system odsyłania do literatury, według instrukcji przywołanej poniżej:

Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2009). Starzenie się ludności jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej. Polityka Społeczna, 8, 14-17.

Książka

Grygajtis K. (2006). Sowiecka strategia geopolityczna 1923-1943. Elbląg.

Rozdział w dziele zbiorowym

James N.E. (1988). Two sides of paradise: The Eden myth according to Kirk and Spock. W: D. Palumbo (red.). Spectrum of the fantastic (s. 219-223). Westport, CT: Greenwood.

Artykuł na stronie internetowej

Lynch T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review, 28.08.2009, Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web [http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html; 14.01.2014]

 

Ponadto przestrzegamy następujących zasad:

 

1) W tekście głównym tytuły artykułów, książek, audycji i programów RTV piszemy antykwą w cudzysłowie.

2) Tytuły czasopism i skróty od nich zawsze piszemy kursywą, bez cudzysłowu.

3) Inicjały podwójnych imion podajemy bez spacji, np. W.M. Kajtoch

4) „Tom” – skrót: t., „strona” – skrót: s.

5) Przypominamy o podawaniu stron w odsyłaczach, a w bibliografii o podawaniu stron, na których wydrukowano artykuł w czasopiśmie lub pracy zbiorowej.

6) Opuszczenia tekstu w [...].

7) Wszystkie mniejsze cytaty – antykwą w cudzysłowach. Tak też mniejsze i większe cytaty w recenzjach.

8) Większe (od trzech zdań) cytaty w bloczku petitowym, antykwą, akapity w bloczku bez wcięć.

9) Kursywą piszemy także słowa obcojęzyczne i stosujemy ją w sytuacji, kiedy piszemy o poszczególnych leksemach czy wyrażeniach (np. rzeka, mysz, brzoza to rzeczowniki). Natomiast pisząc o znaczeniach, stosujemy „łapki” – ‘…’.

10) Wewnętrzne cudzysłowy „«...»”.

11) Osobno numerujemy tabele, wykresy, rysunki. Każda tabela, każdy wykres czy rysunek powinien być zatytułowany, np.

Tabela 1. Wykaz tytułów prasy bezpłatnej o zasięgu ogólnopolskim w latach 1999–2009

Odsyłacze do treści tabel lub wykresów oznaczamy w tabelach „gwiazdkami”. Przypisy czy uwagi do danej tabeli (wykresu) umieszczamy bezpośrednio pod tabelą lub wykresem. Numery tabel i wykresów przywoływane w tekście bez kropek (np. w tabeli 1 przedstawiono).

12) Bibliografia – tak też śródtytuły 1. stopnia; śródytuły 2. stopnia antykwą. Np.

Tytuł główny z podtytułem:

MICHAŁ WILCZEWSKI

TEKSTOWA REKONSTRUKCJA OPOZYCJI „LIBERALNY” –
„KONSERWATYWNY” W PRASIE POLSKIEJ I AMERYKAŃSKIEJ

(na przykładzie wiadomości dotyczących problemu sekularyzacji szkół)

Śródtytuł 1. stopnia:

Tekstowy obraz świata

Śródtytuł 2. stopnia:

Obrazy świata

13) Wszelkie podkreślenia szczególnie ważnych miejsc w tekście – drukiem rozstrzelonym [Uwaga: w celu rozstrzelenia używamy w górnym menu poleceń: „Format” – „Czcionka” – „Odstępy między znakami”, a nie spacjujemy]. Prosimy takie podkreślenia stosować bardzo oszczędnie.

Do tekstu artykułu prosimy dołączyć:

  • krótkie wiadomości o autorze (imię, nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy, adres mailowy do publikacji – te dane (w przypadku autorów artykułów) będą opublikowane; adres do korespondencji tradycyjnej pozostanie do wiadomości redakcji);
  • zwięzłe streszczenie po polsku i po angielsku (w tym drugim powinien zostać podany po angielsku także tytuł streszczanego artykułu);
  • polskie i angielskie słowa kluczowe (przynajmniej po cztery).

 

Ilustracje

W razie konieczności przedrukowania ilustracji prosimy dołączać do nich oficjalne oświadczenia o udostępnieniu prawa do publikacji wystawione przez właścicieli praw autorskich. W razie niemożności ich zdobycia radzimy rysunki zastępować ich opisem i odnośnikiem do internetowej publikacji danego rysunku na stronie WWW o odpowiedniej stabilności i długowieczności.

Inne uwagi

Przesłanie artykułu do redakcji oznacza zgodę na jego publikację zarówno w formie tradycyjnej (na papierze), jak i w Internecie. Druk następuje jednak dopiero po uzyskaniu pozytywnych recenzji oraz podpisaniu stosownej umowy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych skrótów i zmian adiustacyjnych.


Zasady redagowania tekstów do Zeszytów Prasoznawczych

 

GOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP

Z "ghostwriting" mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Aby przeciwdziałać przypadkom "ghostwriting" i "guest autorship" redakcja czasopisma wprowadza następujące procedury;

  1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. "Ghostwriting" i "guest autorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  3. Redakcja wymaga informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.