Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: czerwiec 2019

Artykuły

Ilość

Pożegnanie

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. XII
Data publikacji online: 27 czerwca 2019

Od prasy do mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. XIII
Data publikacji online: 27 czerwca 2019

Artykuły i rozprawy: Walery Pisarek jako uczony i organizator życia naukowego

Professor Walery Pisarek — an Architect of Polish Media Studies

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 15-32
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.010.10535

Dorobek naukowy i popularyzatorski Walerego Pisarka. Studium bibliometryczno-dokumentacyjne 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 33-86
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.011.10536

"Choć burza huczy wokół nas…"

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 87-96
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.012.10537

Prasoznawstwo Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 97-106
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.013.10538

Walerego Pisarka „Wstęp do nauki o komunikowaniu” , czyli nowoczesny podręcznik akademicki

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 107-118
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.014.10539

Recepcja podręcznika „Analiza zawartości prasy” w kręgach badaczy mediów, czyli zaraźliwa metoda badawcza

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 119-130
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.015.10540

Wkład profesora Walerego Pisarka w kształtowanie polskiego systemu prawa medialnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 131-136
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.016.10541

Prasa – jego chleb powszedni. Walery Pisarek jako badacz języka prasy i kontynuacja jego dzieła

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 137-152
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.017.10542

Walerego Pisarka metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomości

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 153-172
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.018.10543

Walery Pisarek o Śląsku i mowie Ślązaków

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 173-180
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.019.10544

O słownikach, informatorach biograficznych i encyklopediach powstałych z udziałem Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 181-190
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.020.10545

Walery Pisarek jako autor prac w Zeszytach Prasoznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 191-210
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.021.10546

Pliki, zapiski, notatki. Kilka uwag o spuściźnie archiwalnej profesora Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 211-218
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.022.10547

Wspomnienia - Walery Pisarek w naszej pamięci

Tatusiowa córeczka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 219-224
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.023.10548

Ośrodek i Walery Pisarek w mojej pamięci

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 225-230
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.024.10549

Pierwsze pięć lat szefowania Walerego Pisarka

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 231-238
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.025.10550

Wykładowca, promotor, wychowawca. Garść wspomnień o Profesorze Walerym Pisarku 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 239-246
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.026.10551

Wkład Walerego Pisarka w rozwój Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 247-258
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.027.10552

O związkach profesora Walerego Pisarka ze Studium Dziennikarskim UP

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 259-264
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.028.10553

Walery Pisarek: Mistrz i Promotor

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 265-272
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.029.10554

Wspomnienie o Walerym Pisarku

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 273-278
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.030.10555

Profesor Walery Pisarek

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 279-282
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.031.10556

Okruchy moich wspomnień o Profesorze

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 2 (238), s. 283-284
Data publikacji online: 27 czerwca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.032.10557

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.