Migracje kobiet. Integracja międzykulturowa polskich kobiet z małżeństw mieszanych w Wielkiej Brytanii w kontekście stresu akulturacyjnego

Urszula Walczak

Abstrakt

Women’s Migration. Integration of Intercultural Polish Women of Mixed Marriage in Great Britain in the Context of Acculturation Stress
Women’s migrations are part of the context of global political, economic and social changes. The phenomenon of the growing feminisation of migration conditioned by a greater awareness of women, their emancipation, as well as autonomy. In the era of globalization, entering into marriages mixed is quite common and an interdisciplinary area researching many scientific studies.

Keywords: migrations of women, intercultural integration, acculturation, acculturational stress, mixed marriages

Migracje kobiet wpisują się w kontekst globalnych zmian politycznych, gospodarczych i społecznych. Zjawisko rosnącej feminizacji migracji uwarunkowane jest większą świadomością kobiet, ich emancypacją, a także autonomicznością. W dobie globalizacji zawieranie małżeństw mieszanych jest dość powszechne i stanowi interdyscyplinarny obszar badawczy wielu naukowych opracowań.

Słowa kluczowe: migracje kobiet, integracja międzykulturowa, akulturacja, stres akulturacyjny, małżeństwa mieszane
References

Anderson B. (2000), Doing dirty work? The globalpolitics of domestic labour, Zed Books, New York

Balzani M. (2006), Transnational marriage among Ahmadi Muslims in the UK, “Global Networks” Vol. 6, Iss. 4

Bera R. (2011), Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, UMCS, Lublin

Bera R., Korczyński M. (2012), Dystans społeczny emigrantów polskich wobec „obcych” i „innych”, UMCS, Lublin

Berry J.W. (1995), Psychology of acculturation, [w:] The culture and psychology reader, (red.) Goldberger N.R., Veroff J.B., University Press, New York

Berry J.W. (1997), Immigration, Acculturation, and Adaptation, “Applied Psychology: An International Review” Vol. 46, Iss. 1

Berry J.W. (2003), Conceptual approaches to acculturation, [w:] Acculturation. Advances in theory, measurement and applied research, (Eds.) Chun K.W., Balls-Organista P.M., Marin G., American Psychological Association Press, Washington

Berry J.W., Sam D.L. (2006), The Cambridge handbook of acculturation  psychology, Cambridge University Press, New York

Bokszański Z. (1989), Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki  w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Boski P. (2010), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Brzozowska A. (2015), Dobór małżeński i integracji imigrantów w małżeństwach mieszanych – stan badań, „CMR Working Paper” nr 81 (139), Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Chutnik M. (2007), Szok kulturowy. Przyczyny. Konsekwencje. Przeciwdziałanie, Universitas, Kraków

Deszczyński P. (2011), Conceptualization of globalization, [w:] Globalization, (Ed.) Deszczyński P., WSB, Poznań

Filipek A. (2008), Tożsamość jako istotny element kultury bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość, (red.) Dębowski J., Jarmoch E., Świderski A.W, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce

Garapich M. (2008), The Migration Industry and Civil Society: Polish Immigrants in the United Kingdom before and after EU Enlargement, “Journal of Ethnic and Migration Studies” Vol. 34, No 5

Gerring R.J., Zimbardo P.G. (2006), Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Ghosh J. (2009), Migration and gender empowerment: recent trends and emerging issues, “Human Development Research Paper” No. 4

Global Perspectives on Migration and Development. GFMD Puerto Vallarta and Beyond (2012), (Ed.) Omelaniuk I., Springer Netherlands, Heidelberg

Główny Urząd Statystyczny (2011), Narodowy Spis Powszechny, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/[05.02.2018]

Grzymała-Kazłowska A. (2013), Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów, „Kultura i Społeczeństwo” tom 57, nr 3

Grzymała-Moszczyńska J. (2011), Dwie kultury, jedna miłość? Zjawisko związków międzykulturowych, [w:] Cóż wiemy o miłości?, (red.) Żebrowski M., Nomos, Kraków

Heszen-Niejodek I. ( 2007), Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, (red.) Strelau J., tom 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

International Organization for Migration – Slovak Republic (b.r.), Migration  in the world, https://www.iom.sk/en/migration/migrationin- the-world.html [30.04.2019]

International Organization for Migration (2015), World Migration Report 2015, Geneva, https://www.iom.int/world-migration-report- 2015 [12.02.2108]

Jodłowska-Herudzińska M. (2002), Kwestie doboru małżeńskiego w międzykulturowych małżeństwach mieszanych. Życie rodzinne –  uwarunkowania makro i mikrostrukturalne, „Roczniki Socjologii Rodziny” tom XIV

Kawczyńska-Butrym Z. (2009), Migracje. Wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin

Kim M. (2010), Gender and international marriage migration, “Sociology compass” Vol. 9, Iss. 4

Kluź A. (2001), Zmiany i stałość w tożsamości pod wpływem emigracji i pobytu w Polsce, [w:] O akulturacji imigrantów w Polsce, (red.) Malewska-Peyre H., PAN, Warszawa

Kubitsky J.(2012), Psychologia migracji, Difin, Warszawa

Kyzyma I. (2007), Female Migration in Ukraine: Determinants and Consequences, https://www.hse.ru/data/378/614/1238/kyzyma-paper.pdf [06.02.2018]

Łodziński S., Grzymała-Kazłowska A., (2011), Koncepcje, badania i praktyki integracji imigrantów. Doświadczenia polskie w europejskim kontekście, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” nr 2

Lutz H. (2004), Life in the Twilight Zone: Migration, Transnationality and Gender in the Private Household, “Journal of Contemporary European Studies” Vol. 12, No. 1

Mały słownik stosunków międzynarodowych (1996), (red.) Michałowska G., WSiP, Warszawa

Mamzer H. (2003), Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, UAM, Poznań,

Martin S.F. (2007), Women, Migration and Development, “Transatlantic Perspectives on Migration” Policy Brief #1, Institute for the Study of International Migration Walsh Scholl of Foreign Service, Georgetown University, Washington

Miłkowski T. (1997), Kobiety we współczesnych migracjach, [w:] Migracje i społeczeństwo, (red.) Zamojski J., t. 2, Instytut Historii PAN, Warszawa

Mostwin D. (1991) , Emigranci polscy w USA, KUL, Lublin

Niedomysl T., Osth J., van Ham M. (2010), The Globalisation of Marriage Fields: The Swedish Case, “Journal of Ethnic and Migration Studies” Vol. 36, Iss. 7

Paleczny T. (2007), Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Pasamonik B.(2008), Imigrantki w społeczeństwach Zachodu. Emancypacja i integracja, „Kultura i społeczeństwo” nr 2

Perrin N., Rajabaly H.(2005), Polish women in Belgium:from immigrant strategies to migration statistics, [w:] International migration. A multidimensional analysis, (Ed.) Slany K., AGH University of Science and Technology Press, Cracow

Rajkiewicz A. (2009), Polskie małżeństwa binacjonalne. Materiały, „Migracje zagraniczne a polityka rodzinna. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” zeszyt 66

Remmenick L. (2009), Exploring Intercultural Relationships. A Study of Russian Immigrants Married to Native Israelis, “Journal of Comparative Family Studies” Vol. 40, Issue 5

Roca J., Urmeneta A. (2013), Bi-national Weddings in Spain: A Recent and Increasingly Frequent Phenomenon in the Context of the Globalization of the Marriage Market, “Procedia Social and Behavioral Sciences” Vol. 82

Sadowski A. (1999), Zróżnicowanie kulturowe a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy Narodowościowe” nr 14–15

Sakson B. (2001), Źródło pionierskiego łańcucha migracyjnego, [w:]  Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, (red.) Jaźwińska E., Okólski M., Warszawa, Scholar

Schmoll C. (2008), Moving on their own? Mobility Strategies and Social Networks of Migrant Women from Maghrebin in Italy, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00212030/document [06.02.2018]

Slany K., Małek A. (2005), Female migration from Poland during the period of the systemic transformation (on the basis of the migration from Poland to the USA and Italy), [w:] International migration. A multidimensional analysis, (Ed.) Slany K., AGH University of Science and Technology Press, Cracow

Szczygielska I. (2013), Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Vaiou D. (2002), In the interstices of the city: Albania women in Athens, “In Escape, Popilations, Societes” No. 3

Wallas M. (2008), Dialog międzykulturowy – szanse i ograniczenia, [w:] Drogi i bezdroża komunikacji, (red.) Bering P., Łukomski G., Collegium Europaeum Gnesnense, Gniezno

Ward C., Furnham A., Bochner S. (2001), The psychology of culture shock, Routledge Taylor & Francis Group, Hove

Waszkowska M., Potocka A., Wojtaszczyk P. (2010), Miejsce pracy na miarę oczekiwań. Poradnik dla pracowników socjalnych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź

Witkowska A. (1997), Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.