Regulacje i standardy dotyczące praw człowieka w biznesie – nowa perspektywa pracy w XXI wieku

Jacqueline Kacprzak

Abstrakt

Regulations and Standards on Business and Human Rights – A New Perspective of Work in 21st Century
Since 2011 international intergovernmental organizations formulate new regulations and recommendations in area of business and human rights. In reference to them, there are also coming national regulations and new standards of responsible business conduct. What among others is expected from enterprises today is informing, how they implement human rights in their business practices. The first analyzes of reports released by companies from different countries, in terms of their approach to respect human rights, do not fill us with optimism. The assumption of this article is to review the latest regulations and standards regarding respect for human rights by enterprises, and then to confront these expectations with business practices in order to indicate the need to analyze the level of human rights awareness in the activities of enterprises.

Keywords: human rights, business and human rights, responsible business conduct, non-financial reporting

Od 2011 r. międzynarodowe organizacje międzyrządowe formułują nowe regulacje i zalecenia w zakresie poszanowania praw człowieka przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W nawiązaniu do nich powstają także regulacje krajowe oraz nowe standardy odpowiedzialnego biznesu. Od przedsiębiorstw oczekuje się dziś m.in. informowania o tym jakie stosują one podejście do poszanowania praw człowieka w swojej praktyce biznesowej. Pierwsze analizy raportów przedsiębiorstw z różnych krajów, pod kątem implementacji polityk dotyczących poszanowania praw człowieka, nie napawają jednak optymizmem. Założeniem tego artykułu jest dokonanie przeglądu najnowszych regulacji i standardów dotyczących poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa, a następnie skonfrontowanie tych oczekiwań z praktykami biznesowymi w celu wskazania potrzeby przeprowadzenia analizy poziomu świadomości praw człowieka wśród przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: prawa człowieka, biznes i prawa człowieka, odpowiedzialny biznes, raportowanie niefinansowe
References

Australia Illegal Logging Prohibition Act (2012), No. 166, 2012, amendments up to: Act No. 124, 2017

Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

California Act (2010), The California Transparency in Supply Chains Act of 2010 (SB 657)

EU (2014a), Employment & Recruitment Agencies Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission

EU (2014b), ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission

EU (2014c) Oil and Gas Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission

Follis K. (2015), Antropologia społeczno-kulturowa a międzynarodowy system ochrony praw człowieka. Jak antropologicznie badać prawa człowieka?, (w): Antropologia wobec dyskryminacji, (red.) Dąbrowska K., Grabowska M., Kościańska A., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

France Corporate Duty of Vigilance Law (2017), LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

Giddens A. (2009), Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, (w:) Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

GRI (b.r.), GRI Standards Resource Download Center, https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/KPMG (2017), The road ahead. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017, https://home.kpmg.com/xx/en/home/insights/2017/10/the-kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-
2017.html [10.12.2017]

Marody M. (2014), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Nolan J. (2018), Hardening soft law: are the emerging corporate social disclosure laws capable of generating substantive compliance with human rights?, “Brazilian Journal of International Law” Vol. 15, No 2

OECD (1976/2011), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (w:) Deklaracja w sprawie inwestycji międzynarodowych i przedsiębiorstw wielonarodowych, Paryż

OECD (2013), Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, Paryż

OECD (2018), The OCED Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, Paris

ONZ (2018), The report of Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/73/163, Genewa

Osiatyński W. (2011), Prawa człowieka i ich granice, Wydawnictwo Znak, Kraków

Parlament Europejski i Rada (2014), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy z dnia 22 października 2014 r.), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy z dnia 22 października 2014 r., Dz.Urz. UE. L Nr 330

Parlament Europejski i Rada (2017), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego
ryzyka

Parliament of Australia (2018), Australia Modern Slavery Act, An Act to require some entities to report on the risks of modern slavery in their operations and supply chains and actions to address those risks, and for related purposes, No. 153, 2018

Parliament of the United Kingdom (2015), Modern Slavery Act Chapter 30, An Act to make provision about slavery, servitude and forced or compulsory labour and about human trafficking, including provision for the protection of victims; to make provision for an Independent Anti-slavery Commissioner; and for connected purposes.

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu (2014), Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. Wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, szanować, naprawiać”, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja im. Friedricha Eberta, NSZZ „Solidarność”, Częstochowa

Polski Komitet Normalizacyjny (2012), Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PN-ISO 26000:2012, www.face-design.pl/images/PN-ISO-26000-2012P.pdf

Ramasastry A. (2015), Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability, “Journal of Human Rights” Vol. 14, Iss. 2

Ruggie J. (2008), Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social And Cultural Rights, including the Right to Development. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, A/HRC/8/5/Add.2, Geneva

Shift (2017), Human Rights Reporting: Are companies telling investors what they need to know?, New York

Shift (2018), Human Rights Reporting in France. A Baseline for Assessing the Impact of the Duty of Vigilance Law, New York

Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa

Touraine A. (2013), Po kryzysie, Oficyna Naukowa, Warszawa UN Global Compact (b.r.), Principle Ten: Anti-Corruption, https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10 [11.11.2018]

US (2010a), The Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 2010 Section 1502

US (2010b), The California Transparency in Supply Chain Act

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości (2017), Dz.U. 2017 poz. 61

Waśkiewicz H. (2015), Kilka uwag o konieczności socjologicznych badań nad niektórymi aspektami problematyki praw człowieka, „Roczniki Nauk Społecznych” Vol. 43, nr 4

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.