Prawa polityczne cudzoziemców w Polsce

Ivanna Kyliushyk

Abstrakt

Political Rights of Foreigners in Poland
The article presents the problem of applying various legal regulations regarding political rights in relation to foreigners from EU countries and foreigners from third countries in Poland. Political rights, which are one of the mechanism of political inclusion, are granted to foreigners from the EU who have permanent residence permit in Poland, then as other foreigners with the acquisition of citizenship. Such regulation leaves the largest group of foreigners excluded from local political life of the host community.

Keywords: Political rights, immigrants, integration policy, political participation, inclusion

Artykuł przedstawia problem stosowania różnych regulacji prawnych dotyczących uprawnień politycznych w stosunku do cudzoziemców z państw Unii Europejskiej i cudzoziemców z państw trzecich w Polsce. Prawa polityczne, które są jednym z mechanizmów inkluzji politycznej, przysługują cudzoziemcom z UE stale zamieszkującym w Polsce, podczas gdy innym cudzoziemcom wraz z nabyciem obywatelstwa. Takie regulacje pozostawiają najliczniejszą grupę cudzoziemców wykluczonymi z lokalnego życia politycznego wspólnoty przyjmującej.

Słowa kluczowe: Prawa polityczne, cudzoziemcy, polityka integracyjna, partycypacja polityczna, inkluzja
References

Dyrektywa 93/109/WE (1993), Dz.U. L 329, 30/12/1993 P. 0034–0038

Dyrektywa 94/80/WE (1994), Dz.U. L 368

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2000), Dz.Urz. UE C 83

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16lipca 1997 r. (1997), Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483

Konwencja o uczestnictwie cudzoziemców w życiu publicznym na szczeblu lokalnym (1992), Strasburg, 5 lutego, ETS Nr 144, http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/fundusze_europejskie/ZGR/emilia_romania_-_gallery/foto/obwo_dniepropietrowski/Konwencja_o_uczestnictwie_cudzoziemcow_w_zyciu_publicznym_na_szczeblu_lokalnym.pdf [4.11.2018]

Krzywoń A. (2014), Komentarz do ekspertyzy prawnej dotyczącej uczestnictwa politycznego i praw wyborczych cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, (w:) Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, (red.) Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW, Warszawa

Lesińska M. (2013), Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Warszawa, Scholar

Lesińska M. (2008), Prawa polityczne i wyborcze oraz ich rola w procesie inkluzji politycznej imigrantów, (w:) Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityka, (red.) Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S., Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Urząd do Spraw Cudzoziemców (b.r.–a), Mapy i dane statystyczne imigrantów
i służb migracyjnych Polsk / Ważne, https://migracje. gov.pl/, [28.10.2018]

Urząd do Spraw Cudzoziemców (b.r.–b), Porównanie lat 2018/2013,  https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/mapa/rok/2018/rok2/2013/?x=0.8738&y=0.8635&level=0.72512 [28.10.2018]

MIPEX (b.r.), Migrant Integration Policy Index, http://www.mipex.eu political-par-ticipation [30.10.2018]

Piekutowska A. (2016), Prawa wyborcze imigrantów. Refleksje na tle instytucji obywatelstwa europejskiego, „Białostockie Studia Prawnicze” z. 20/A

Pudzianowska D. (2014), Prawa wyborcze i inne prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce, (w:) Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, (red.) Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW, Warszawa

Urząd do Spraw Cudzoziemców (2017), Raport roczny – legalizacja pobytu, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/raport-roczny-legalizacja-pobytu/2017-2/, [28.10.2018]

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (2006), Dz.Urz. UE 2006 C 321E

Trojanowska-Strzęboszewska M. (2013), Prawo do udziału w wyborach na szczeblu lokalnym jako forma partycypacji politycznej imigrantów. Polska na tle innych krajów europejskich, „Political P”, nr 7

Ustawa o referendum lokalnym (2000), Dz.U. 2000 nr 88 poz. 985

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (2004), Dz.U. nr 102 poz. 1055

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (2005), Dz.U. nr 86 poz. 744

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.