Magdalena Ochniak

Artykuły

Onomastyka literacka w kontekście interpretacyjnym i translatologicznym (Sasza Dwanow jako bohater powieści Czewengur Andrieja Płatonowa)

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2011, Volume 6, Issue 1, s. 143-155
Data publikacji online: 19 marca 2011
DOI 10.4467/20843933ST.11.011.0309