Artykuły

Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 89 – 103
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.005.8480