Artykuły

Mandat poselski na gruncie ustawodawstwa Sejmu Czteroletniego

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 163-177
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.013.0914