Artykuły

Doktryna nullifikacji w konstytucjonalizmie amerykańskim okresu wczesnej Republiki

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 5, Zeszyt 2, s. 179-191
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.014.0915