CV:

Adam Bańdo – doktor, adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Medioznawca, prasoznawca, wykładowca, autor ponad 90 publikacji naukowych (artykuły, recenzje, polemiki) oraz książki Nie tylko krew na pierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939 (Kraków 2006). Jego zainteresowania naukowe obejmują: dzieje prasy polskiej XIX i XX w., informację naukową, multimedia.

Artykuły

Problematyka społeczna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego’’ i krakowskiego „Czasu’’ w pierwszych dniach niepodległej Polski

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 65-75
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.006.11405

Recenzje, omówienia, noty

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 3 (235), s. 571-588
Data publikacji online: 2018