CV:

Dr JOANNA ORZEŁ, absolwentka historii (2008) i filologii polskiej (2009), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (dyplom uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 r.). Obecnie adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Sekretarz redakcji „Zapisek Historycznych” i „Wiadomości Historycznych z Wiedzą o Społeczeństwie”. Kierownik organizacyjny Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Główne zainteresowania naukowe: kultura szlachecka Rzeczypospolitej Obojga Narodów, historia intelektualna i kulturowa XVIII wieku, edytorstwo źródeł historycznych i edytorstwo współczesne.

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

Z gabinetu osobliwości do gabinetu naturalnego, od kultury ciekawości do fascynacji nauką, czyli Józefa Jerzego Hylzena wkraczanie w świat uczonych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 79-96
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.004.10112