Studia

Sortuj według

Prestiż, tradycja, władza – mit o trojańskim pochodzeniu we francuskiej historiografii przedoświeceniowej (rekonesans badawczy)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (4), s. 715-734
Data publikacji online: 18 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.042.11658

KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Z gabinetu osobliwości do gabinetu naturalnego, od kultury ciekawości do fascynacji nauką, czyli Józefa Jerzego Hylzena wkraczanie w świat uczonych

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 1, s. 79-96
Data publikacji online: 28 marca 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.004.10112