CV:

Dr hab. Radosław Grześkowiak, prof. UG, polonista, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Artykuły

Nieznane polskie subskrypcje do emblematów Ottona van Veen i Hermana Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 47-68
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.002.0465

Emblematyczna pompa nuptialis. Zbiory „symboli weselnych” z XVII wieku na tle emblematyki erotycznej i erudycyjnych argumentów oratorskich

Terminus, 2012, Tom XIV zeszyt 25, s. 287-334
Data publikacji online: 10 listopada 2012
DOI 10.4467/20843844TE.12.015.0478

Dezyderata edytora tekstów dawnych: głos minorowy

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 173-180
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.014.0869

Unknown Polish Subscriptions to the Emblems of Otto van Veen and Herman Hugo. A Study on the Functioning of Western Religious Engravings in the Old-Polish Culture

Terminus, Special Issue 1 (2019), s. 1-29
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.024.11285

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 1. Stanisław Giermański jako redaktor wydania Przypowieści polskich Salomona Rysińskiego z roku 1619

Terminus, 2018, Tom 20, zeszyt 4 (49), s. 463–498
Data publikacji online: grudzień 2018
DOI 10.4467/20843844TE.18.020.10420

Artykuły

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich. 2. Paremiograficzny warsztat Stanisława Serafina Jagodyńskiego

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 1 (50), s. 1–39
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.001.10501

Artykuły i przyczynki

Dawne krakowskie edycje pierwszej księgi przysłów polskich 3. Stanisław Serafin Jagodyński jako redaktor wydania Przypowieści polskich Salomona Rysińskiego z roku 1620

Terminus, 2019, Tom 21, zeszyt 2 (51), s. 145-195
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843844TE.19.015.11189

Recenzje