Artykuły

Przepisy prawa miejskiego a wybory władz w Knyszynie (XVI – pocz. XVIII w.)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 109–131
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.009.1464