Tomasz Palmirski

Artykuły

Kilka uwag na temat przyczyn wprowadzenia edyktów pretorskich „in factum adversus nautas caupones stabularios” oraz „furti adversus nautas caupones stabularios”

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 2, s. 33-41
Data publikacji online: 2008

Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada tres facere existimat collegium (tres faciunt collegium)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 145-155
Data publikacji online: 2011