Artykuły

Recenzja i reklama książki w kobiecym Zwierciadle (w latach 2001–2003)

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 795–808
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.044.2845