Izabela Lewek

Artykuły

Wybrane aspekty polityki państwa polskiego w zakresie rewindykacji dóbr kultury

Zarządzanie w Kulturze, Tom 6, s. 55-67
Data publikacji online: 2005