Artykuły

Kilka uwag na temat znajomości prawa u mówców sądowych republikańskiego Rzymu

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 8 (2015), Zeszyt 1, s. 1–24
Data publikacji online: 30 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844131KS.15.001.3740