Artykuły

Unieważnić „stalinowski rozbiór” Uniwersytetu Jagiellońskiego – walka o powrót  oderwanych wydziałów w latach 1956–1957

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (1), s. 149–165
Data publikacji online: 6 czerwca 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.010.3506