Artykuły

„Cnota mój kompas...”. Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 1, s. 1-19
Data publikacji online: 11 czerwca 2016
DOI 10.4467/23531991KK.16.001.5079